Miris företrädesemission fulltecknad

Report this content

Företrädesemissionen i Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”), för vilken teckningsperioden avslutades den 4 december 2019, har tecknats till 100%.

Sammanlagt har 409 819 094 aktier, motsvarande ca 63,8% av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter har inkommit för ytterligare 48 559 041 aktier, motsvarande 7,6 %. Därutöver har garanterna tecknat 183 810 189 aktier, motsvarande 28,6%. Företrädesemissionen är därigenom tecknad till 100%. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter kontant betalning av emissionskostnader om 1,5 miljoner kronor tillförs bolaget ca 19,6 miljoner kronor kontant. Vidare betalas aktier för ca 4,5 miljoner kronor i form av kvittning av lån.

Styrelsen har den 12 december 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad emission av 50 175 368 aktier i syfte att kvitta fordringar för rådgivningsarvode och ersättning för emissionsgarantier på bolaget om ca 2 miljoner kronor. Denna emission sker till samma teckningskurs (0,04 kr/aktie) som tillämpades i den avslutade företrädesemissionen. Tillsammans med de emissionskostnader som erlagts kontant uppgår de totala emissionskostnaderna följaktligen till ca 3,5 miljoner kronor. Tecknare i denna riktade emission är

Namn Antal aktier
Dividend Sweden AB 33 975 368,00
Myacom AB 6 000 000,00
Pronator Invest AB 3 600 000,00
Montana Sweden AB 2 100 000,00
BGL Management AB 1 500 000,00
Mikael Rosencrantz 1 500 000,00
Jussi Ax 1 500 000,00
50 175 368,00

Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 846 303,19 kronor från 5 137 506,62 kronor till 6 983 809,81 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökar med 692 363 692 stycken vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter företrädesemissionen och den riktade emissionen ökar från 1 926 564 974 stycken till 2 618 928 666 stycken.  

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen, i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, den 18 december 2019. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket senast under vecka 3 2020. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas tas upp till handel på Spotlight Stock Market senast under vecka 4 2020.

”Jag är mycket glad över det förtroende som visats i samband med emissionen. Med de finansiella resurser som nu tillförs Bolaget har vi det nödvändiga kapital som krävs för att nå vårt mål att etablera Miris HMA™ som golden standard i USA inom bröstmjölksanalys. Detta innebär även att vi skall säkerställa att alla kvalitetskrav för medicintekniskt godkända produkter uppfylls av Miris samt uppbyggnad av organisationen för att hantera den ökande efterrågan vi förväntar oss. Jag vill tacka alla våra aktieägare för visat förtroende och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna. Ni är alla med och bidrar till en bättre neonatalvård i världen och det är vi på Miris djupt tacksamma för”, säger Camilla Sandberg, VD Miris Holding AB.


Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december, 2019.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar