Miris Holding AB (publ) Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2019

Report this content

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2019

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1–30/9, 2019

·      Nettoomsättningen uppgick till                      9 754 tkr (8 965 tkr)

·      Resultatet före skatt uppgick till    -13 762 tkr (-8 221 tkr)

·      Resultatet efter skatt uppgick till  -13 762 tkr (-8 221 tkr)

·      Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,007 kr/aktie (-0,005 kr/aktie)

 

1/7–30/9, 2018

·      Nettoomsättningen uppgick till                3 784 tkr (3 017 tkr)

·      Resultatet före skatt uppgick till   -4 174 tkr (-1 765 tkr)

·      Resultatet efter skatt uppgick till -4 174 tkr (-1 765 tkr)

·      Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002 kr/aktie (-0,001 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden (1/7 – 30/9, 2019)

  • Ökad försäljning av Miris Human Milk Analyzer™ i USA
  • Kroatiens första mjölkbank köper Human Milk Analyzer™ med stöd av UNICEF
  • Miris expanderar distributörnätverk med ny partner i Kuwait
  • Miris säljer Miris Human Milk Analyzer™ i Afrika
  • Miris Human Milk Analyzer™ avgörande för behandling av för tidigt födda och sjuka barn i Singapore

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Miris Holding AB genomför en fullt säkerställd företrädesemission om totalt ca 25,7 MSEK
  • Fortsatt succé för Miris HMA™ i USA

VD:s kommentar

Välkommen till årets Q3 rapport! Miris har definitivt växlat om in i en ny och oerhört spännande fas där etablering på den amerikanska marknaden har största fokus. Även om försäljningscykeln för Miris HMA™ är lång (beräknad 9 – 18 månader) har vi redan börjat se ett ökande antal ordar från USA: två ordar till NICUs under första halvåret, 6 orders i Q3. Bolaget har mottagit ca 100 offertförfrågningar från USA sedan FDA godkännandet i december 2018 och vi förväntar en fortsatt försäljningsökning under 2019 och framför allt under 2020.

Tredje kvartalet resulterade i en nettoomsättning om 3 784 tkr (3 017), en ökning på 25,4% jämfört med samma period 2018. Som rapporterades i halvårsrapporten beslutades i början av 2019 att avsluta försäljningen i Kina till dess vi har hittat en lösning som ger bättre lönsamhet. Vid jämförelse med de första nio månaderna 2019 med samma period 2018 utan försäljningen till Kina, är försäljningsökningen 40%.

Försäljningen av förbrukningsvaror har ökat med 50% under de första nio månaderna 2019 jämfört med samma period 2018. Detta är ett resultat av lanseringen av Miris Calibration Control™ och en fokuserad utbildning av kunderna om viktigheten av att använda produkterna Miris Check™, Miris Cleaner™ och Miris Calibration Control™. Detta är också en viktig signal som bekräftar att användningen av Miris HMA™ ökar och att därmed antalet analyser ökar.

Resultatet efter skatt uppgick i perioden till -4 174 tkr (-1 765 tkr). Ökningen i kostnader beror främst på ökade övriga externa kostnader i samband med satsningen i USA som följd av FDA godkännandet inkluderande marknadsföring, produktrelaterade engångskostnader samt ökande konsultkostnader till följd av uppbyggnaden av Miris kvalitetssystem. Bruttomarginalen under Q3 uppgick till 72% (65%).

Etableringen på den amerikanska marknaden är i full gång sedan början av året. Investeringen i Miris Studio utgör redan ett värdefullt verktyg för våra kunder som ger resultat. Beta-testning av MyMiris är under utveckling och responsen bland kunder i USA är mycket positivt och stärker kundernas omdöme om Miris som ett kvalitetsmedvetet bolag. Detta är avgörande för att uppnå status som golden standard.

Vi har under perioden deltagit i tre konferenser; Advances in Neonatal and Pediatric Nutrution i California. Neonatal-Perinatal Medicine i Ohio, och Congress of joint European Neonatal Societies (jENS) i Maastricht, Nederläderna. Det är oerhört glädjande att uppleva det positiva bemötandet vi får och de många möjligheter vi har att utbilda potentiella användare inom individuell nutrition för prematura barn. Vi lär oss också mycket i möten med marknaden och börjar även se möjligheter för nya framtida applikationsområden.

Andra viktiga händelser under perioden är etableringen av ett samarbete med en distributör i Kuwait som kommer att ansvara för Miris försäljning i större delar av Mellanöstern. Den första Miris HMA™ är nu också installerad på den första mjölkbanken i Kroatien. Denna försäljning finansierades av UNICEF. Detta är en indikation på att även FN har uppmärksammat betydelsen av vårt instrument.

Förstärkning av organisationen inom försäljning, kundservice, produktion och kvalité byggs nu successivt upp för att klara den ökande försäljningen och de ökade kvalitets- och regulatoriska kraven. För att möjliggöra denna utveckling har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 25,7 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare på 7,3 MSEK som motsvarar ca 28% av emissionen och externa garantier upp till ca 18,4 MSEK motsvarande ca 72% av emissionen, vilket innebär att denna är säkerställd till 100%.

Vårt mål är att etablera Miris som det ledande varumärket för individuell nutrition av prematura barn och Miris HMA™ som det instrument som är golden standard i USA och i resten av världen inom bröstmjölksanalys. Med rätt produktkvalitet, uppfyllda regulatoriska krav och ökad marknadsnärvaro har vi nu möjligheten att förverkliga detta. Det är med stor optimism och glädje vi kan konstatera att intresset för och kunskapen om nutrition för prematura barn ökar kontinuerligt. Resultatet av detta blir en ökad efterfrågan av bröstmjölksanalys och vi förväntar därför en ökande efterfrågan och tillväxt för vårt instrument vilket leder till positivt kassaflöde i slutet av 2020.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019.  

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar