Miris Holding genomför riktad nyemission, tillförs 12,2 mkr

Report this content

Styrelsen i Miris Holding AB har den 3 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 175 140 000 aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kr, motsvarande en rabatt om cirka 6,7 % mot stängningskursen den 2 april 2019. Styrelsen anser mot den bakgrunden att emissionskursen är marknadsmässig.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vid en tidpunkt då bolaget behöver fokusera på kundprojekt i och utanför Sverige och därför behöver säkerställa kapitalet på kort tid, något som förväntas gynna alla aktieägare.

Genom emissionen tillförs Miris ca 12 259 800 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 70.000 kr. Av emissionslikviden erläggs 180 000 kr genom kvittning.

Emissionen har riktats till nedanstående investerare:

Namn                                                     Antal aktier                           Emissionslikvid

Fårö Capital AB                                      42 857 142                          3 000 000 kr

MW Asset Management AB                   42 857 142                          3 000 000 kr

Monesi Förvaltning AB                           86 854 288                          6 079 800 kr

Capensor Capital AB                             2 571 428                            180 000 kr (kvittning)

Emissionen innebär att antalet aktier i Miris Holding AB ökar med 175 140 000 från 1 751 424 974 till 1 926 564 974 och att aktiekapitalet ökar med ca 467 040 kronor från ca 4 670 466 kronor till ca 5 137 493 kronor.

”Jag är mycket glad för det kapital som nu tillförs bolaget. Det nya kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fokusera till fullo på lanseringen av Miris HMA™ på den amerikanska marknaden samt säkerställa vidare utveckling av den globala marknaden” säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB.

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB

Tel: +46 18-14 69 07. E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com

www.mirissolutions.com

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2019.  

Prenumerera

Dokument & länkar