Styrelsen i Miris Holding AB fastställer tidsplan för sammanläggning av bolagets aktier

Report this content

Vid Miris Holding AB:s extra bolagsstämma den 24 februari 2021 beslutades om sammanläggning av aktier 1:400, varigenom 400 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa datum för sammanläggningen.

Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier skall vara måndagen den 8 mars 2021. Det innebär att sista dag för handel före sammanläggningen är torsdagen den 4 mars 2021. Första dag för handel med aktien efter sammanläggningen kommer att vara fredagen den 5 mars 2021. Aktiekursen från och med detta datum kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Miris aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 5 mars 2021 handlas aktien med en nya ISIN-koden SE0015657820.

Om sammanläggningen gör att en aktieägares innehav av aktier i Bolaget inte längre motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer bolagets största aktieägare Hans Åkerblom vederlagsfritt att tillhandahålla det antal (1 – 399 stycken) aktier som krävs för att aktieägarens innehav ska bli jämnt delbart med 400.

Antalet aktier i Miris kommer efter sammanläggningen att uppgå till 6 547 321, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 1,0666 SEK per aktie.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med sammanläggningen. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med sammanläggningen.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar