STYRELSEN I MIRIS HOLDING AB FÖRESLÅR EN SAMMANLÄGGNING AV BOLAGETS AKTIER

Report this content

Styrelsen i Miris Holding AB (publ) föreslår att en extra bolagsstämma den 24 februari 2021 fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier, varvid fyrahundra (400) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Detta innebär att antalet aktier minskar till 6 547 321 stycken och kvotvärdet per aktie blir ca 1,07 SEK. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett antal aktier med en mer ändamålsenlig och lätthanterlig prissättning. Som en konsekvens av förslaget om att lägga samman aktier kommer bolagsstämman även att fatta beslut om ändring av bolagets bolagsordning. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer publiceras genom separat pressmeddelande.

Om sammanläggningen gör att en aktieägares innehav av aktier i Bolaget inte längre motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer bolagets största aktieägare Hans Åkerblom vederlagsfritt att tillhandahålla det antal (1 – 399 stycken) aktier som krävs för att aktieägarens innehav ska bli jämnt delbart med 400.

Sammanläggningen kommer att ske på en av styrelsen beslutad avstämningsdag efter det att sammanläggningen registrerats vid Bolagsverket. Bolaget kommer att offentliggöra ytterligare information om sammanläggningen efter det att bolagsstämman hållits.

Styrelsen föreslår också att den extra bolagsstämman fattar beslut om ett emissionsbemyndigande.

VD:s kommentar
”Vi är glada över att ta detta steg vilket vi bedömer kommer förbättra handeln i vår aktie och därmed göra den mer attraktiv ur nya och befintliga investerares perspektiv.” säger Camilla Myhre Sandberg, Miris VD.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med sammanläggningen. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med sammanläggningen.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-22 15:50 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar