Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Report this content

Valberedningen har bestått av Ingemar Kihlström (valberedningens ordförande), Hans Åkerblom, Tomas Matsson, och Gunnar Ek (representant för de små aktieägarna).

Valberedningens beslutsförslag i sin helhet nedan.

Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvodet ska uppgå till 1 000 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden, 200 000 kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av alla ledamöter, Inger, Andersson, Ingemar Kihlström, Ola Magnusson och Hans Åkerblom. Ingemar Kihlström föreslås till ordförande.

Det föreslås att bolaget skall ha en revisor. Till revisor föreslås PWC AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en i förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2020. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedning skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förlag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt( g) Riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedning skall inte utgå. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförande av valberednings uppdrag.

_____________________________________

Uppsala, 26 april 2019

Miris Holding AB (publ)

Valberedningen

 

Prenumerera

Dokument & länkar