Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen har bestått av Hans Åkerblom, Henrik Didner, Tomas Matsson och styrelsens ordförande Ingemar Kihlström.

Valberedningens beslutsförslag avseende val och arvoden
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Inger Andersson, Niklas Dahl, Sören Densjö och Ingemar Kihlström. Det föreslås vidare omval av Ingemar Kihlström som styrelseordförande.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till 900 000 kronor, varav 360 000 kronor till ordföranden och 180 000 kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter. Arvodena är oförändrade mot de som nu gäller.

Valberedningen föreslår att bolaget skall ha en revisor och att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor. Auktoriserade revisorn Lars Kylberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2022
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2022. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedning skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförande av valberedningens uppdrag.

_______________________________

Uppsala den 23 mars 2021

Miris Holding AB (publ)

Valberedningen


För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar