Information från delårsrapport januari – december 2018 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapporten januari – december 2018 (”Q4 2018”) från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_end_2018_SWE.pdf

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras   
 • Ackumulerat resultat per aktie 2018 uppgår till SEK -0,09.

Väsentliga händelser under Q4 2018:

 • I juli 2018 meddelade Skiljenämndenett slutligt delbeslut i skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas argument avseende Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda ”brott” mot avtalet. Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.
 • I augusti 2018 tecknade Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med PUL uppgående till TEUR 500. 
 • I oktober 2018 tecknade Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med SP Holding Limited uppgående till TEUR 250. 
 • I oktober 2018 tecknade Misen Energy AB (publ) ett tillägg till låneavtalet av med PUL 16 augusti uppgående till TEUR 100. 
 • Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited (PUL) undertecknade i november ett finansieringsavtal som uppgår till maximalt 12 millioner EUR. Enligt avtalet skall PUL svara för finansiering av såväl den svenska verksamheten som den skiljedomsprocess som inletts i juli 2016 i enlighet med skiljedomsbestämmelserna vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare av JSC Ukrgazvydobuvannya mot Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, som båda är delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ) Enligt finansieringsavtalet har PUL accepterat att tillhandahålla finansiering utan regressrätt, utan säkerheter och utan garantier. Misen Energy AB (publ) har accepterat att till PUL betala 20 % av den slutliga ersättning som kan utbetalas enligt skiljenämndens slutgiltiga utslag. Denna avgift skall endast utbetalas vid ett slutgiltigt utslag i skiljedomsprocessen, Om MIsen Energy AB (publ) inte erhåller någon ersättning i skiljedomsprocesserna utgår ingen ersättning till PUL.
 • Under maj - augusti 2018 hölls förberedande förhandlingar i det civilmål som initierats av National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU).
 • I oktober 2018 avvisade Kievs Ekonomiska Domstol NABUs krav vilka bl a frågor avsåg JAs giltighet.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz anser att med start fr o m 11 juli 2018, då skiljenämnden upplöste JAA, har leasingavtalen avseende booster compressor stations (”BCSs”) upphört att gälla.
 • Under året och innan Skiljenämnden meddelade sitt slutliga delbeslut om upplösning av JA, underlät JSC Ukrgasvydobuvannyaatt verkställa betalning av de leasingavtal som tidigare ingåtts.
 • I juni 2018uppnåddes en förhandlingslösning mellanJSC Ukrgasvydobuvannya, LLC Karpatygaz som driftsansvarigt för JA, Misen Enterprises AB och PJSC Sberbank, dotterbank till Sberbank of Russia. Enligt överenskommelsen betalades lånets nominella belopp, räntor och PJSC Sberbanks rättegångskostnader genom att de skulder JSC Ukrgasvydobuvannya hade till JAA i enlighet med de förnyade leasingavtalen reglerades såväl som genom JAs egna medel.
 • Vid denna rapports publicering harJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande tillkommande produktion vid BCSs).
 • I juni 2018 beslöt Kievs Ekonomiska Domstol att stoppa domstolsprocessen i mål No. No. 910/21720/15 mot Center of Financial Leasing LLC (tidigare Sberbank Leasing) till dess domstolen beslutar om de krav som framställts av NABU. Financial Leasing Center överklagade Kievs Ekonomiska Domstols beslut i juni 2018. I juli 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol Kievs Ekonomiska Domstols utslag.
 • I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507 020 (SEK 79 678 618) i förlorad vinst och UAH 9 856 (SEK 3 306) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16. Detta beslut trädde i kraft omedelbart. Karpatygaz överklagade beslutet i Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol, 30 augusti 2018 beslöt Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol att stoppa genomförandet av beslutet i Kievs Ekonomiska Appellationsdomstolfram till dess målet varit föremål för kassationsprocess. Förhandlingar är planerade till 27 februari 2017.

12 månader 2018 (12 månader 2017)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK –10 628 (-1 071 529)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 13 787 (35 549)
 • Resultat per aktie SEK -0,09 (-3,95)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q4 2018

 • Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannyahar överenkommit om tidsschemat för den andra fasen av skiljedomsprocessen. JSC Ukrgasvydobuvannya skall inkomma med sin inlaga 14 mars 2019. Misen Enterprises och LLC Karpatygaz skall inkomma med sin inlaga 24 maj 2019. Förhandlingar skall hållas i juli 2019. 
 • Förundersökningar i avseende kriminella handlingar pågår.
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs). 
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats till Sberbank. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, CEO

Direkt telefon:               +46 31 759 50 72
Mobiltelefonnummer:     +46 709 45 48 48
E-post:                          goran@misenenergy.se
                                     info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 12:00 CET.

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera