Information om Årsrapport 2015 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammantällning av den finansiella information för Misen Energi AB (publ) som ges i årsrapporten för januari – december 2015 som publiceras idag 29 februari 2016. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_end_2015_SWE.pdf

Resultat I sammandrag:

Misen koncernen

 • Inversteringsprogrammet påverkades negativt av den sedan juli 2015 till 70%  höjda skatten på utvinning av naturtillgångar, detta fick till resultat att produktionen under året endast ökade marginellt.
 • Under hela 2015 påverkades det av Misen ledda Joint Activity (JA) av lägre försäljningspriser, ökad skatt på utvinning av naturtillgångar, försvagad ukrainsk valuta och kundförluster vilket gav i resultat att Misemkoncernens rörelseresultat minskade med 97% jämfört med 2014 och att intäkterna minskade med 24% jämfört med samma period.
 • Förlusten per aktie för 2015 uppgår till -0,23 SEK.

Moderbolaget

Skriver ned värdet på aktierna I dotterbolaget Misen Enterprises AB p g a höjd skatt på utvinning av naturtillgångar och låga gaspriser.

Väsentliga händelser:

Misenkoncernen

 • Fråp och med juli 2015 ökade skatten på utvinning av naturtillgångar till 70%.
 • Under 2015 idrifttog JA fyra Booster Compressor Stations (BCS) av dessa är Khrestyshchenska BCS en av de största i Ukraina och kan serva upp till 25% av den inhemska gasproduktionen.
 • P g a oenighet med den statsägda parten i JA, PJSC Ukrgasvydobuvannya, om hur den gas som behövs för driften av Khrestyshchenska BCS  skall fördelas mellan parterna har JA tvingats använda 9 millioner kubikmeter (”mmcm”) gas för detta ändamål.
 • I början av oktober 2015 lämnade Bolaget en underrättelse till Ukrainas regering om investeringstvist i enlighet med investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Ukraina (Bilateral Investment Treaty, ”BIT”). Bolaget notifierade Ukraina att en tvist hade uppstått mellan Bolaget och Ukraina avseende Bolagets investeringar i Ukraina.Den ukrainska regeringen utövar riktad diskriminering av Bolagets investeringar i Ukraina genom uttagande av 70% royalty på gaspriser som fastställs av tillsynsmyndighet. Bolaget har bjudit in Ukraina att genom konsultation och förhandlingar försöka lösa tvisten.
 • Under 2015 sjönk växlingskursen på UAH gentemot SEK från 0,4844 till 0,3468 eller med -28,4%.

Januari – decmber 2015

 • Koncernens rörelseresultat: 14 609 TSEK (550 418 TSEK)
 • Koncernens omsättning: 884 373 TSEK (1 163 253)
 • Resultat per aktie: -0,23 SEK (2,25)
 • Naturgasproduktion: 687,5 mmcm (672,0)

Moderbolaget

 • Moderbolagets finansiering för 2016 är fortfarande olöst.

Väsentliga händelser efter  2015:

I början av februari slört JA ett preliminärt avtal med PJSC Ukrgasvydobuvannya om hur den gas som krävs för driften av Khrestyshchenska BCS  skall hanteras. Detta avtal förutsätter att den gas som behövs för driften skall täckas av PJSC Ukrgasvydobuvannya.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North Stockholm.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Prenumerera