Justerad finansiell information från Misen Energy AB (publ) för helåret 2013

Den tidigare Q4-rapporten offentliggjorda finansiella informationen för helåret 2013 har justerats enligt nedan.

Ändringarna är föranledda av bl.a. reviderad information om skattekostnaderna i Ukraina som på grund av den politiska/administrativa instabiliteten i Ukraina inkom efter att Misen Energy AB (publ) hade offentliggjort sin rapport för Q4 2013.

  • Vinst per aktie för helåret 2013 har justerats från tidigare rapporterade 1,65 SEK till 1,43 SEK
  • Koncernens rörelseresultat för helåret 2013 har justerats från 286 429 TSEK till 277 122 TSEK

Dessutom har samtliga Joint Activity lån omdefinierats från långfristiga till kortfristiga skulder i balansräkningen eftersom Joint Activity har brutit mot sina åtaganden i bank- och leasingavtalen vilket i sin tur beror på problemen med gasbalansen. 

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon:                      +46 31 759 50 72

                                   +46 709 45 48 48

E-post:                       goran@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq OMX First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 samtliga aktier i Misen Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive rättigheterna till 50,01 % av intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.
Rättigheterna och samarbetet avseende gasutvinning regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99 %), den största privata producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraina.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq OMX First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera