Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ)

Report this content

 Årsstämman i Misen Energy AB (publ) ("Misen" eller "Bolaget") hölls idag den 28 april 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Gediminas Vaikasas och Iryna Demchenko till styrelseledamöter. Andrius Smaliukas omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Information om respektive styrelseledamot finns på Bolagets hemsida.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om sammanlagt 350 000 euro per år (350 000 euro föregående år) och fördelas enligt följande:

  • 150 000 euro till styrelsens ordförande,
  • 100 000 euro till Dimitrios Dimitriadis,
  • 50 000 euro till Gediminas Vaikasas, och
  • 50 000 euro till Iryna Demchenko.

Det beslutades vidare att ingen ytterligare ersättning ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val till valberedningen och beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) till valberedningens ordförande och Dimitrios Dimitriadis (i sin roll som aktieägare för Misen Energy AB (publ)), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT Holding AB) och Andrius Smaliukas (i egenskap av styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.misenenergy.se.

Stämman besöktes av en aktieägare som representerade 26.64 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    
goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
telefon: +46 8 463 80 00, e-post: 
certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: 
www.misenenergy.se.