Offentliggörande av årsredovisningen för 2013 och andra handlingar inför årsstämman i Misen Energy AB (publ)

Följande handlingar har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida: årsredovisningen för 2013, Nomineringskommitténs förslag till årsstämman och fullmaktsformulär. Handlingarna hålls även tillgängliga hos bolaget på Engelbrektsgatan 32, SE-411 37, Göteborg och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen p.g.a. den osäkerhet som råder i Ukraina avseende processen vid försäljning av naturgas samt att bolaget vid två tillfällen varit sent med att betala skatter och avgifter under året.

  

För ytterligare information kontakta:

Göran Wolff, VD

Telefon:                 +46 31 759 50 72

                              +46 709 45 48 48

E-post:                   goran@misenenergy.se

  

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq OMX First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 samtliga aktier i Misen Enterprises AB och dess helägda ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive rättigheterna till 50,01 % av intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.
Rättigheterna och samarbetet avseende gasutvinning regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgazvydubovannya (49,99 %), den största privata producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraina.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq OMX First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

Om oss

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag verksamyt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North. Under 2011 förvärvade Misen Energy AB Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, KarpatyGaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och resultat av ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement ("Partneravtal") mellan Misen Energys helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB, KarpatyGaz (tillsammans 50,01%) och Ukrgazvydubovannya, den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till det statliga Naftogaz, Ukraine.Värdet av dessa tillgångar bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på NasdaqOMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB. För vidare information se www.misenenergy.se.

Prenumerera