Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under maj 2017

Under maj 2017 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda Joint Activity fortsatt sin verksamhet som tidigare. Emellertid fortsätter PJSC Ukrgazvydobuvannya sin uppenbart lagstridiga vägran att under maj 2017 leverera de hydrokarboner som juridiskt är tillhöriga Joint Activity.

LLC Karpatygaz, som är ett av Misen Energy AB (publ) delägt dotterbolag, kan p g a detta inte sälja dessa hydrokarboner och därigenom fullgöra JAA No. 3 och ej heller betala den orimliga skatten på naturtillgångar i Ukraina.

P g a dessa omständigheter har Joint Activity till PJSC Ukrgazvydobuvannya den 10 maj 2017 leasat ut sina Booster Compressor Stations (BCS). Följande BCSs överfördes till PJSC Ukrgazvydobuvannya för att användas till och med den 30 april 2018. 

  • Abazivska BCS
  • Letnyanska BCS
  • Rozpashnivska BCS
  • Skhidno-Poltavska BCS
  • Svydnytska BCS
  • Yuliyivska BCS   

Under maj 2017 sålde Joint Activity inga hydrokarboner

Ledningen bevakar situationen, vidtager de nödvändiga juridiska åtgärderna för att tillvarataga Misen Energy ABs (publ) aktieägares legitima rättigheter och kommer löpande att hålla marknaden uppdaterad. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 11:00 CET.

Prenumerera