Budget och verksamhetsplan beslutad för 2015

Styrelsen för Mittuniversitetet fastställde idag budget och verksamhetsplan för 2015 vid sitt sammanträde. Det råder något oklara budgetförutsättningar efter regeringskrisen, men anslaget för grundutbildning förväntas vara relativt oförändrat under nästa år.

- Inriktningen är att fortsätta utvecklingen av utbildningarna, särskilt när det gäller e-lärande och arbetslivsanknytning. Arbetet med att ställa om utbildningsutbudet utifrån anslagstilldelningen fortsätter också, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

I nuläget saknas en tydlig budgetproposition från den sittande regeringen, men universitetets anslag för grundutbildning förväntas vara relativt oförändrat under 2015 jämfört med 2014. Tidigare aviserade satsningar på fler utbildningsplatser inom universitet och högskolor har inte beräknats i budgeten för 2015.

- Behovet av högre utbildning är fortsatt högt och efterfrågan är större än utbudet av utbildningsplatser. Även om ungdomskullarna minskar, så är intresset för studier vid Mittuniversitetet på en fortsatt hög nivå, säger Anders Söderholm, rektor.

Bland de uppdrag som särskilt gavs av styrelsen finns fortsatt implementering av universitetets strategier, en fördjupad omvärldsanalys och en analys av samverkansfrågorna. Uppgifter som gäller samverkan och nyttiggörande av forskning är redan en del av universitetets strategier, men kan utvecklas ytterligare.

- En särskild analys av samverkansfrågorna ska göras och tas upp för diskussion i styrelsen. Universitetet spelar en viktig roll för regionen och en nära samverkan är viktig för möjligheterna för tillväxt i regionen, säger Peter Nygårds.

E-lärande och att knyta utbildningar närmare arbetslivet är två fortsatt viktiga utvecklingsområden under 2015 för att ytterligare höja attraktiviteten och kvaliteten i utbildningarna. Det innebär bland annat nya programutbildningar, fler programutbildningar som ges i blandad form, d.v.s. både på campus och på distans samt utbyggda ”kompetenskontrakt” som är ett långsiktigt och strategiskt samarbete mellan universitetet och regionens arbetsgivare. Totalt satsas 70 miljoner under perioden 2011-2017 för att utveckla utbildningarna.

Kontakt:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00, e-post: peter.nygards@swedbank.com
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se