Digitala resurser i skolan underutnyttjas

Hur digitala resurser som datorer och internet används i skolan beror ofta på den enskilda lärarens egna erfarenheter och kunskaper. Det visar en studie om hur gymnasielärare använder dem i undervisningen. Tidsbrist i undervisningen gör också att de digitala resurserna används på redan kända sätt.

En ny avhandling beskriver och analyserar gymnasielärares erfarenheter av att använda digitala resurser i undervisning. Centralt är lärarnas förståelse för digitala resursers funktion som pedagogiska hjälpmedel. I studien har fyra gymnasielärare följts under en längre tid, och eleverna har samtidigt fått tillgång till egna datorer i undervisningen.

Studien visar att lärares olika erfarenheter och kunskaper samspelar i användningen av digitala resurser. Lärarnas förhållningssätt visar stor variation utifrån deras erfarenheter av, och kunskaper om, hur undervisning kan bedrivas med datorer. Några av lärarna ger uttryck för ett stort IT-intresse och flera års erfarenhet av undervisning med datorer och internet. De upplever att när eleverna har egna datorer så har det gett dem nya möjligheter. Andra lärare betonar betydelsen av det fysiska mötet med eleverna för deras lärande. Här finns också en lärare som uppfattar datorerna som närmast ett hinder för den pedagogiska undervisningen.

Att tillgodose varje lärares enskilda behov av fortbildning och IT-stöd är knappast någon lätt uppgift, men det framstår i studien som orimligt att betrakta lärare som en homogen grupp.

- Utan djupare erfarenheter av digitala resurser som pedagogiska hjälpmedel så är det sannolikt att användningen av exempelvis elevernas egna datorer i undervisningen stannar vid enklare informationssökning och textproduktion, säger Ann-Katrin Perselli, doktorand i pedagogik.

Studien redovisar också lärarnas förväntningar på vad de digitala resurserna ska kunna bidra med i undervisningen. Lärarna hoppas få hjälp av digitala resurser för att effektivisera undervisningen, för att få mer tid för innehåll i kursplaner, för att stödja elever i behov av extra stöd och för fortbildning.

- När det är ont om tid för undervisning så använder lärarna de digitala resurserna på ett sätt som de redan känner till och som de vet fungerar i lärmiljöerna för eleverna. Lärarna saknar tid för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper om digitala resurser, och därmed även sin undervisning, säger Ann-Katrin Perselli.

Avhandlingen ”Från datasal till en-till-en - en studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen” försvaras vid Campus Härnösand 26 september.

Kontakt:
Ann-Katrin Perselli, doktorand, 0611-862 41, e-post:
ann-katrin.perselli@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera