Hög kvalitet på forskarutbildningen inom psykologi

Mittuniversitetets forskarutbildning inom psykologi får utmärkta vitsord i Universitetskanslersämbetets, UKÄs, granskning som konstaterar att den internationella samverkan är väl utvecklad. Forskningen bedöms hålla hög kvalitet vilket bland annat märks i antalet publiceringar i internationella tidskrifter.

– Vi är en förhållandevis liten, men väl fungerande forskargrupp och vi ser omdömet från UKÄ som ett bevis på att vi arbetar på rätt sätt. Vi strävar efter ett utökat nationellt och internationellt samarbete och gläds över att granskningen särskilt tar upp betydelsen av detta, säger Francisco Esteves, professor och avdelningschef på avdelningen för psykologi på Mittuniversitetet.

Forskarutbildningen inom psykologi startade 2007 och har idag tio doktorander. Inriktningen spänner över tre breda forskningsområden: emotions- och kognitionsforskning, klinisk psykologi samt social- och organisationspsykologi. Idag samverkar forskare vid avdelningen med universitet i bland annat Australien, Portugal, Japan och Storbritannien. Samarbeten finns också inom Sveriges gränser med till exempel Karolinska Institutet, Uppsala och Umeå universitet.

I granskningen konstaterar UKÄ att den sammanhållna inriktningen är att betrakta som en styrka och man skriver i sitt samlade omdöme att ”utbildningen till såväl kvalitet som omfattning bedrivs på en hög vetenskaplig nivå”. UKÄ menar också att en fördel med en mindre miljö är att doktoranderna har utbyte med doktorander i andra ämnen och att beslut och informationsspridning sker smidigt. Man skriver också att ”nära samarbeten mellan doktorander och övrig personal präglar forskarutbildningsmiljön” och att doktoranderna visar förutsättningar för att ”såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling”.

– Vi har tagit ett samlat grepp för att kvalitetsutveckla alla våra forskningsmiljöer, till exempel genom ett meriteringsprogram för lärare. Vitsorden kring psykologiämnet är väldigt fina och med dem i ryggen vill vi öka antalet disputationer, stärka jämställdhetsperspektivet i vårt arbete och förbättra karriärmöjligheterna för de doktorander som vill fortsätta utanför högskole- och universitetsvärlden, säger Susanna Öhman, dekan vid humanvetenskapliga fakulteten på Mittuniversitetet.

Universitetskanslersämbetet har granskat tolv utbildningar inom psykologi och tillämpad psykologi på forskarnivå. Tio av dem bedöms hålla hög kvalitet.

Kontaktpersoner:
Francisco Esteves, avdelningschef på avdelningen för psykologi, 010-142 83 25
Susanna Öhman, dekan humanvetenskapliga fakulteten, 010-142 81 85

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Media

Media