Jesper Strömbäck till regeringens stora demokratiutredning

Professor Jesper Strömbäck vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM har utsetts till expert i regeringens demokratiutredning. Utredningen är den största på demokratiområdet på över 10 år.

 Det huvudsakliga uppdraget för utredningen är att ta fram förslag för att öka engagemanget i den representativa demokratin och för att stärka människors möjligheter till delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen.

Utredningen ska analysera hur demokratin påverkas av att allt färre blir medlemmar i politiska partier och föreslå åtgärder för att få fler att engagera sig politiskt, särskilt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikes födda. Den ska också belysa ungas politiska representation, delaktighet och inflytande samt se över de verktyg för inflytande som finns på lokal nivå såsom medborgardialog och medborgarförslag.

- Det är otroligt glädjande att få ett sådant uppdrag. Jag hoppas kunna bidra till analysen av hur ett förändrat samhälle påverkar det demokratiska deltagandet på sikt och jag hoppas få användning av mina tidigare erfarenheter och kunskaper inom området, säger Jesper Strömbäck.

Under 2011-2013 var Jesper Strömbäck huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission. Där uppmärksammades de utmaningar som Sverige står inför i framtiden, bland annat med särskilt fokus på demokratifrågor.

”Utredningen om demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet” leds av Olle Wästberg och ska lämna sitt betänkande i december 2015.

Läs mer om utredningen här

Kontakt:
Jesper Strömbäck, professor i politisk kommunikation, 070-684 66 15, e-post: jesper.stromback@miun.se

Om oss

Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter inom bland annat beteendevetenskap, humaniora, IT & data, lärarutbildning, medier, naturvetenskap & teknik, samhällsvetenskap, samt vård. Forskningen inriktas i ett antal starka profiler mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Östersund. Växelnummer: 010-142 80 00 E-post: kontakt@miun.se Webb: www.miun.se

Prenumerera

Media

Media