Samlad satsning ska förbättra demensvården

Report this content

En intensifierad satsning på forskning kring demenssjukdomar ska leda till att situationen förbättras för såväl den sjuke som för vårdpersonal. Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i tre parallella forskningsprojekt under 2018 där bland annat hemsjukvården undersöks och ett nytt e-hälsoverktyg utvecklas.

– Det är väldigt angeläget att stärka livskvalitén för personer med demenssjukdom. Då är det helt avgörande att man kan klara sig själv med minimal hjälp. Genom projekten vill vi förstå individens behov och hur de upplever sin vardag men också förstå anhörigas och hemtjänstpersonalens perspektiv, säger Ove Hellzén, professor i omvårdnadsvetenskap på Mittuniversitetet.

Det första projektet är en forskningsstudie för att utveckla arbetssätt och stödprogram som stödjer hemmaboende personer med demenssjukdom i det vardagliga livet. Det andra projektet handlar om hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att det är att vårda personer med demenssjukdom.

– Det finns mycket belägg för hur viktigt det är att också se familjen. Om vi bara tittar på sjukdomen kan vi missa det som i längden kan bidra till ökat lidande för den sjuke och anhöriga och även ökade kostnader för kommunen. Det handlar mycket om hur vi kommunicerar med familjen som har behov, säger Markku Paanalahti, biträdande verksamhetschef för Hälso- och sjukvård på Sundsvalls kommun.

Omkring 160 000 personer i Sverige beräknas lida av demenssjukdom av olika slag och antalet insjuknade beräknas öka med stigande ålder och ökad andel äldre i befolkningen. Sjukdomen försämrar successivt det mentala tillståndet vilket leder till svårigheter att klara av det dagliga livet och egenvård. Utöver demenssjukdom så lever många äldre också med multisjuklighet med två eller flera sjukdomar vilket ger lägre livskvalitet, högre sjukvårdsanvändning och större risk för sjukdomsförsämring.

Det tredje projektet utvecklar ett e-hälsoverktyg för att stödja patienternas egenvård, exempelvis kring medicinering eller användning av hjälpmedel. Det kan hjälpa äldre med multisjukdom att leva mer självständigt liv med mindre behov av sjukvård.

– E-hälsoverktyget kan öka tillgängligheten och delaktigheten för både patienter och brukare. Ett bra utfall på projekten kan ge stora möjligheter för kvalitetsförbättring inom kommunens demensomsorg, säger Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på Sundsvalls kommun.

Kontaktpersoner:
Ove Hellzén, professor i omvårdnadsvetenskap Mittuniversitetet, 010-142 85 18, ove.hellzen@miun.se
Markku Paanalahti, biträdande verksamhetschef Hälso- och Sjukvård Socialförvaltningen Sundsvalls kommun, 060-19 13 80, markku.paanalahti@sundsvall.se
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska Sundsvalls kommun, 060-19 14 92, anders.engelholm@sundsvall.se

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar: