Förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020

Report this content

Fredrik Alsgren, som direkt eller indirekt via Havslyckan AB representerar ca 61 % av rösterna i bolaget, har inkommit med följande förslag inför bolagets årsstämma den 30 juni 2020:

9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämma.

Havslyckan AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och att man under året kan komma att adjungera in personer för att komplettera med olika typer av kompetenser.

10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Havslyckans förslag föreligger att styrelsearvode utgår om upp till 150 000 kr/år fördelat genom månadsvis utbetalning för ledamotens verksamma tid. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter som är verksamma i bolaget och får annan ersättning.

Havslyckans förslag till revisorsarvode är att det utgår fortlöpande enligt fastställd räkning.


11–12) Val av styrelse och revisor. Val av styrelseordförande.

Havslyckans förslag till styrelse intill nästa årsstämma:

Sebastian Maj

Marcus Alsing

Kenneth Jansson

Förslag till styrelse med mandattid t.o.m. 2021-01-29: Fredrik Alsgren

Skälet till tidsbegränsningen är att Fredrik Alsgren ska fungera som en brygga och att avsikten är att komplettera styrelsen med två ytterligare ledamöter.

Havslyckans förslag till styrelseordförande är: Sebastian Maj.

Havslyckans förslag på revisionsbyrå är: Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus.Göteborg i juni 2020
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)


För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB

Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se


Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

Dokument & länkar