Alliansen står inte bakom förslaget om grundlagsändringar som rör sökbara domssamlingar

Report this content

På senare tid har en omfattande debatt förts när det gäller lagförslaget att göra det möjligt att förbjuda sökbara domssamlingar. Allianspartierna anser fortfarande att sådana register utgör ett allvarligt ingrepp i enskilda människors integritet, men konstaterar att det uppkommit så många frågor om lagförslagets avgränsning och tillämpning att det inte är möjligt att reda ut dem under riksdagsbehandlingen. Därför bör lagförslaget inte genomföras. Istället vill Alliansen att en ny utredning tillsätts.

Att domar och andra avgöranden från domstolarna ska vara offentliga är centralt i varje rättsstat. Sedan det 2003 blev möjligt för var och en att få utgivningsbevis för en hemsida har det växt fram kommersiella databaser, där domar publiceras och gjorts sökbara utifrån personuppgifter. Det har rubbat balansen mellan intresset av en stark tryck- och yttrandefrihet och intresset av ett rimligt skydd för den personliga integriteten.

Det var mot den bakgrunden Alliansregeringen tillsatte en utredning för att se över regelverket för att stärka integritetsskyddet, vilket lett till den proposition om ändrade mediegrundlagar som nu lagts på riksdagens bord. Lagförslaget har på senare tid utsatts för omfattande kritik.

- Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning. Enligt Alliansens mening är lagförslaget framför allt förenat med tre problem som behöver analyseras närmare, säger Tobias Billström, gruppledare (M)

- Lagförslaget innebär att databaser som vänder sig till professionella användare, t.ex. jurister, ska vara fortsatt tillåtna. Att på detta sätt göra skillnad mellan människor har uppfattats som orättvist. Det är en berättigad invändning, säger Anders W Jonsson, gruppledare (C)

- Lagförslaget är inte tillräckligt preciserat i fråga om vilka verksamheter som kommer att skyddas av grundlagarna och vad som ska falla utanför. Det är centralt att så långt möjligt klargöra var gränserna för mediegrundlagarnas tillämpningsområde går, säger Christer Nylander, gruppledare (L)

- I regeringens proposition används bl.a. formuleringen ”seriös, granskande journalistik”, vilket har fått en del att ställa frågan om olika slags journalistik ska värderas. Det är viktigt att lagstiftningen behandlar alla journalistiska aktörer lika. Även det behöver klarläggas, säger Andreas Carlson, gruppledare (KD)

Det är inte möjligt att ändra förslaget i ovan angivna hänseenden under riksdagsbehandlingen. Frågorna är för komplexa. Dessutom måste särskild försiktighet iakttas när det rör sig om grundlagsändringar. Alliansen kommer därför att yrka avslag på den delen av förslaget som rör domssamlingar och vill i stället tillsätta en ny utredning. Utredningen bör föreslå regler som innebär att grundlagarnas tillämpningsområde är tydligare avgränsat än i nu liggande förslag. Utredningen bör ha ett tydligt rättvise- och medborgarperspektiv, så att det inte görs skillnad mellan människor och så att alla journalistiska aktörer behandlas lika. Utredningen bör också överväga om en reglering av vissa register kan vara ett alternativ till förbud.

Allianspartierna står fortsatt bakom övriga delar av förslaget, bland annat i fråga om att göra det möjligt att förbjuda publicering av register som innehåller känsliga personuppgifter enligt en uttömmande uppräkning. I motsats till domsregistren, som bygger på uppgifter i offentliga domar, handlar det här i hög grad om uppgifter som inte är offentliga.

Presskontakt:

Pressekreterare (M) Susan Vo Bergqvist , 072 - 227 35 37

Pressekreterare (C) Karl-Johan Karlsson, 073 - 580 12 68

Pressjour (L) 070 - 854 90 20

Presschef (KD) Mia Widell, 076 - 527 25 01