Bokslutskommuniké 1 januari - 31 mars 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 mars 2000 SAMMANFATTNING [REMOVED GRAPHICS] 2 - Rörelseresultatet uppgick till 515 (130) MSEK. Rörelsemarginalen för papper steg till 12,8% (2,7%) och grosshandel till 3,3% (2,1%). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 435 MSEK. - Avkastningen på operativt kapital uppgick till 15,9% (3,8%). Avkastningen på eget kapital uppgick till 16,5%. - Finpappersmarknaden har sedan mitten av förra året kännetecknats av god efterfrågan, högt kapacitetsutnyttjande och stigande priser. - I enlighet med Modo Papers strategi att koncentrera produktionen till tillväxtsegmenten bestrukna papper och kontorspapper har beslut tagits om en investering i en ny bestrykningsmaskin i Husum samt en ny A4-linje i Alizay. 1 Proforma. 2 Siffrorna inom parentes avser proforma för första kvartalet 1999. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättning Rörelsens nettoomsättning uppgick till 5.296 (4.722) MSEK, en ökning med 12% jämfört med motsvarande period 1999. Ökningen beror till 6% på volym, lika fördelad mellan pappers- och grossistverksamheten. Resterande 6% beror på högre finpapperspriser samt valutaförändringar. I jämförelse med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 5%. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 515 (130) MSEK, en ökning med fyra gånger jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Förbättringen beror framförallt på högre priser och leveranser för finpapper samt produktivitetsförbättringar i pappersbruken. Jämfört med fjärde kvartalet 1999 förbättrades rörelseresultatet med 156 MSEK, en ökning med 43%. Rörelseresultatet för papperverksamheten uppgick till 428 (79) MSEK, en ökning med drygt fem gånger jämfört med samma period 1999. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre finpapperspriser och effektivitetshöjningar i bruken. De kraftigt stigande massapriserna har endast marginellt påverkat pappersverksamhetens resultat, eftersom Modo Paper är nästan helt självförsörjande på massa. Rörelsemarginalen steg med drygt 10% till 12,8% Pappersverksamhetens rörelseresultat ökade med 158 MSEK från fjärde kvartalet 1999, en förbättring med 59%. Under januari månad stod massabruket i Alizay stilla i nio dagar, p.g.a. skador orsakade av den orkan som drabbade norra Frankrike i slutet av december förra året. Resultatbortfallet som orsakades av produktionsavbrottet har täckts av försäkringsersättningar. Rörelseresultatet för grossistverksamheten uppgick till 87 (50) MSEK, en ökning med 74% jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av högre priser och försäljningsvolymer samt positiva effekter från sammanslagningarna av enheterna i Belgien och Spanien. Rörelsemarginalen förbättrades från 2,1% till 3,3%. Grossistverksamhetens rörelseresultat var i nivå med sista kvartalet föregående år. På grund av säsongsmässigt låga leveranser är normalt det första kvartalet betydligt svagare än det sista kvartalet. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 435 MSEK, vilket är en förbättring med 156 MSEK jämfört med föregående kvartal. Resultatet efter skatt förbättrades med 124 MSEK till 289 MSEK. 3 Koncernens avkastning på operativt kapital under perioden uppgick till 3 15,9% (3,8%). Avkastningen på eget kapital var 16,5%. KASSAFLÖDE Resultatet före avskrivningar uppgick till 772 (386) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 14,6% (8,2%). Bruttomarginalen för pappersverksamheten uppgick till 20,1% (10,8%) och för grossistverksamheten till 3,8% (2,7%). I jämförelse med föregående kvartal förbättrades resultatet före avskrivningar med 158 MSEK, en ökning med 26%. Det operativa kassaflödet uppgick till 171 MSEK, en förbättring med 172 MSEK jämfört med föregående kvartal. Rörelsekapitalförändringen uppgick till -492 MSEK. Den stora rörelsekapitaluppbyggnaden förklaras främst av höjda priser och ökade leveransvolymer. En ytterligare förklaring till rörelsekapitalökningen är att Husum vid årsskiftet övertog ansvaret för vedanskaffning från Baltikum och därvid även Holmen Skogs förskottsbetalningar till vedleverantörer i regionen. De löpande investeringarna uppgick till -97 MSEK. Rörelsens kassaflöde, d.v.s. kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till -49 MSEK, vilket är en förbättring med 112 MSEK jämfört med sista kvartalet 1999. Finansnettot uppgick till -80 MSEK, oförändrat från föregående kvartal. Strategiska investeringar, d.v.s. tillväxtinvesteringar eller förvärv, uppgick till 103 MSEK och avser i sin helhet bestrykarinvesteringen i Husum. FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick vid periodens slut till 5.968 MSEK, vilket är 32 MSEK lägre än vid årets början. Minskningen förklaras av ett nettokassaflöde på -151 MSEK och positiva effekter av valutakursförändringar på 183 MSEK. Skuldsättningsgraden uppgick till 0.85 gånger vid kvartalets slut, en minskning med 0.02 gånger sedan utgången av föregående kvartal. Räntetäckningsgraden ökade från 4,5 gånger föregående kvartal till 6,4 gånger. PRISER, MARKNADER OCH UTSIKTER Papper Leveranserna av finpapper från Västeuropas finpappersbruk ökade med 7% under årets två första månader jämfört med samma period i fjol. Kapacitetsutnyttjadet under samma period uppgick till cirka 93%. Leveranserna av obestruket finpapper ökade under årets två första månader med cirka 4%. Importen från de sydostasiatiska leverantörerna minskande under perioden, vilket bidragit till att de västeuropeiska bruken återtagit marknadsandelar. Bakom denna minskning ligger framförallt en ökad efterfrågan på de asiatiska marknaderna, men även den försvagade euron har bidragit till denna utveckling. 3 Beräknat på genomsnittligt kapital under perioden. Tillväxten för bestruket finpapper var fortsatt stark. Under årets två första månader ökade leveranserna med 11% jämfört med motsvarande period 1999. Under första kvartalet i år höjdes priserna med mellan 4-6%, beroende på marknad och produkt. Finpapperspriserna i Tyskland har nu stigit med 15% för bestruket papper samt 20% för obestruket papper jämfört med den lägsta nivån i mars 1999. Trots dessa höjningar har priserna för finpapper inte stigit i samma takt som priserna för avsalumassa. Massapriset (NBSK) som för närvarande ligger på 670 USD/ton har stigit med cirka 45% sedan mars 1999. Norscanlagren fortsatte minska under mars månad med cirka 100.000 ton till 1.2 miljoner ton, vilket talar för en fortsatt stark massamarknad. Ytterligare en höjning av finpapperspriserna med 4-7%, beroende på marknad och produkt, har annonserats för andra kvartalet. Grosshandel Aktivitetsnivån hos grossisterna i Västeuropa var mycket hög under det första kvartalet, vilket framförallt förklaras av en stark underliggande efterfrågan från tryckerier. Lagernivån i grossistledet har från den senare delen av 1999 visat en svagt stigande trend. Orsaken till denna utveckling är i första hand högre försäljning och längre leveranstider, vilket även bidragit till att minska utrymmet för spekulativa inköp inför väntade prishöjningar. Priserna från grossister till tryckerier och kontorsvaruhandeln har i stort sett följt de höjningar som skett i produktionsledet. Utsikter Den ekonomiska tillväxten i Europa väntas bestå under året. Detta bör skapa goda förutsättningar för en fortsatt stark finpappersmarknad med god efterfrågan och högt kapacitetsutnyttjande. Koncernen är nästan helt självförsörjande på massa, vilket innebär att eventuella prishöjningar på den mycket starka massamarknaden endast får marginell påverkan på resultatet. VÄSENTLIGA BESLUT UNDER PERIODEN Med hänvisning till aktiemarknadens värdering av skogsindustriaktier, beslutade SCA och Holmen i mars att tillsvidare avbryta arbetet med en börsintroduktion och ägarspridning av Modo Paper. Som ett led i strategin att förstärka Modo Papers position inom det bestrukna segmentet har beslut fattats om uppförande av en bestrykningsmaskin vid pappersbruket i Husum. Investeringen, som även innefattar en uppgradering av PM 8, kostnadsberäknas till cirka 2.3 miljarder kronor. Bestrykaren bedöms kunna tas i drift under april 2001. Den totala kapaciteten för bestrykaren blir 300.000 årston. Modo Paper har slutit avtal med Valmet avseende leverans av bestrykare och annan väsentlig maskinutrustning. I enlighet med Modo Papers strategi att bli en ledande leverantör av kontorspapper i Europa, har Modo Paper beslutat att investera i en ny A4- linje i Alizay, Frankrike. Det kommer att öka bolagets volymer av kontorspapper i småformat och samtidigt ge goda möjligheter att optimera produktionen i Alizay, Husum och Wifsta. Den redan beställda A4-linjen kommer att öka brukets årliga kapacitet av kontorspapper från 90.000 ton till 220.000 ton. Linjen kommer att tas i drift i januari 2001 och sedan den trimmats in kommer 75% av Alizays pappersproduktion att vara kontorspapper. Hela investeringen uppgår till cirka 165 MSEK. Stockholm den 2 maj 2000 Modo Paper AB (publ) Jan Åström VD och koncernchef 1 [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] 1 För ytterligare information, kontakta: Jan Åström, VD och koncernchef Tel: 08-456 07 01 Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations Tel: 08-456 07 06 4 Proforma 5 Proforma. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar