Delårsrapport för perioden januari - juni 2002 för Modul 1 Data AB (publ)

Report this content

Delårsrapport för perioden januari - juni 2002 för Modul 1 Data AB (publ) * Omsättningen uppgick till 179,3 Mkr (227,5 Mkr) * Resultat efter finansiella poster uppgick till -14,2 Mkr (-6,4 Mkr) * Nytt projekt för Sida * National Preferred Supplier till Ericsson * Nya ramavtal med AMS, AstraZeneca, INgroup Sweden , Skanova och Täby Kommun Omsättning och resultat för perioden Omsättningen för Modul 1 Data koncernen uppgick till 179,3 Mkr (227,5 Mkr). Den av Askus AB förvärvade verksamheten ingår för maj och juni och har ökat omsättningen med 17,8 Mkr och minskat resultatet med 1,9 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till -14,2 Mkr (-6,4 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt blev -0,51 kr (-0,46 kr). Omsättningen per anställd, rensat för avvecklad personal, uppgick till 465 tkr (504 tkr) d v s, en minskning med 8 %. Modul 1 har värderat reserveringar för pågående tjänsteuppdrag, kundfordringar och övriga poster vilket har resulterat i en nettoavsättning för perioden om -3,4 Mkr. Vid beräkning av skattekostnaden för perioden har även en omvärdering av skattemässiga förluster från föregående år beaktats vilket påverkat periodens uppskjutna skattekostnad positivt med 1,8 Mkr. Omsättning och resultat andra kvartalet Omsättningen för Modul 1 koncernen för kvartalet uppgick till 94,6 Mkr (104,7 Mkr). Resultatet EBITDA uppgick till -9,6 Mkr (-6,5 Mkr) och resultatet till - 12,3 Mkr (-13,1 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt blev -0,41 kr (-0,61 kr). Den av Askus AB förvärvade verksamheten ingår med månaderna maj och juni och har ökat omsättningen med 17,8 Mkr och minskat resultatet med 1,9 Mkr. För jämförbara enheter har omsättningen minskat med 27,9 Mkr jämfört med andra kvartalet förra året. Anställda Antal anställda vid periodens slut uppgick till 494 (445) personer inklusive den förvärvade verksamheten, en ökning med 11 % jämfört med samma period föregående år. Exklusive förvärvet har antalet anställda minskat med 18 %. Modul 1 sysselsätter 517 personer inklusive underkonsulter och har under perioden rekryterat 16 personer. Personalomsättningen uppgick till 11 % (13 %) i perioden. Efter kvartal 2 kommer ca 29 personer (25) att lämna Modul 1, till övervägande del som en konsekvens av den tidigare beslutade anpassningen av verksamheten. Personalkostnaderna uppgår i perioden till 141,1 Mkr (167,8), en minskning med 26,7 Mkr, eller 15,9 %, jämfört med motsvarande kvartal förra året. För jämförbara enheter uppgick personalkostnaden i perioden till 124,9 Mkr dvs en minskning med 42,9 Mkr eller 26 %. Likvida medel och finansiering Rörelsens kassaflöde tom 30 juni uppgick till -18,1 Mkr (-0,1 Mkr) motsvarande - 0,15 kr per aktie (- 0,00 kr). Förändringen i rörelsens kassaflöde beror främst på utbetalning av löner för avvecklad personal och engångsbetalning av löneskatt. Kassaflödet i andra kvartalet uppgick till -3,4 Mkr d v s en förbättring med 11,3 Mkr jämfört med första kvartalet i år. Modul 1:s likvida tillgångar uppgick till 13,6 Mkr (43,9 Mkr) vid periodens slut. Soliditeten var vid samma tidpunkt 42 % (55 %). Modul 1 har en outnyttjad checkräkningskredit om 15 Mkr. Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 21,8 Mkr (6,9 Mkr). Verksamheten Marknad och utveckling Efterfrågan på IT-konsulttjänster är fortsatt låg och konkurrensen oförändrat hög vilket leder till att kapacitetsutnyttjandet för koncernen är otillfredsställande. Efterfrågan på projekt och paketerade tjänster och lösningar fortsätter dock att öka om än marginellt. Kunder och projekt Sida har valt Modul 1 som partner i utvecklingen av ett världsomspännande WEB baserat integrerat system för ärende- och dokumenthantering. Det initiala ordervärdet uppgår till 15 Mkr. SKF har valt Modul 1 som leverantör av tjänster inom kravhantering, acceptanstest och kvalitetssäkring i SKFs projekt "SKF.com". Västra Götalandsregionen har valt Modul 1 som partner för utveckling av Handikappförvaltningens nya web-/intranätlösning. Därutöver har Modul 1 träffat ramavtal eller fått förnyat förtroende hos bl a följande kunder: AMS Nytt ramavtal avseende tjänster inom området ledningskonsulter. Avtalet gäller i 2 år med option på ytterligare två år. AstraZeneca Nytt 2-årigt ramavtal avseende konsulttjänster. Ericsson Nytt 1-årigt ramavtal som ger Modul 1 status som National Preferred Supplier. INgroup Sweden Nytt ramavtal avseende tjänster inom projektledning, verksamhetsutveckling, verksamhetsutredning och systemutveckling. Skandia Förvaltning av system för bl a premieredovisning och utbetalningar och integration av affärssystem samt införande av nytt provisionssystem. Skanova Nytt ramavtal avseende tjänster inom förvaltning av Skanovas applikationer Täby Kommun Nytt ramavtal avseende IT-konsulttjänster inom områdena organisations- och ledarskapsutveckling. Genomfört förvärv av Askus AB: s IT verksamhet Förvärvet av Askus AB:s IT-verksamhet betalas genom en riktad nyemission om maximalt 4,35 miljoner aktier. Förvärvet har tillfört Modul 1 en ny verksamhet i form av teknisk/ industriell IT. Dessutom tillförs Modul 1:s samtliga affärsområden en ökad marknadspenetration genom nya kunder, projekt och uppdrag. Framtidsutsikter Modul 1 ser i det korta perspektivet ingen märkbar förbättring i marknadsläget och bedömer att marknaden kommer att vara fortsatt svag med hård konkurrens. Modul 1 är övertygad om att marknaden för IT-konsulttjänster åter kommer att börja växa och bedömer därför att efterfrågan på koncernens tjänster långsiktigt är mycket god. Moderbolaget För moderbolaget uppgick omsättningen till 2,9 Mkr (0,3 Mkr) och resultatet före skatt och bokslutsdispositioner till -1,6 Mkr (-13,7 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,9 Mkr (21,8 Mkr). Investeringarna i materiella och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 17,2 Mkr (5,5 Mkr). Redovisningsprinciper Redovisningsprinciperna för innevarande år överensstämmer med principerna i årsredovisningen för 2001. Kommande rapporttillfälle Kvartalsrapport för perioden juli-september 2002 lämnas den 30 oktober 2002. Stockholm den 15 augusti 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Lars Lindtorp, tel. 08-568 411 20 eller 070-311 01 20, lars.lindtorp@modul1.se Ekonomidirektör Johan Wedin, tel. 08-568 412 44 eller 070-311 02 44, johan.wedin@modul1.se Hemsida: www.modul1.se Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00920/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00920/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar