Den 7 juni 2022 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

STOCKHOLM, SVERIGE – 2 juni 2022: Den 7 juni 2022 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) som emitterades i samband med Modus Therapeutics Holding AB:s ("Modus Therapeutics" eller "Bolaget") emission av units i juni/juli 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 9 juni 2022. Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Modus Therapeutics till en kurs om 7,30 SEK per ny aktie. Informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Modus Therapeutics, Sedermera Corporate Finance AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor.

För att TO 1 inte ska förfalla utan värde (information om villkoren finns att tillgå i informationsbladet enligt nedan) krävs att innehavare tecknar nya aktier genom nyttjande av TO 1 senast den 9 juni 2022, alternativt säljer innehavda TO 1 senast den 7 juni 2022. Om en innehavare av TO 1 skulle vilja utnyttja dessa, krävs att innehavaren på eget initiativ tar kontakt med och instruerar sin respektive bank/förvaltare i god tid före sista dagen i nyttjandeperioden.

TO 1 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 19 maj – 9 juni 2022.

Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Modus Therapeutics till en kurs om 7,30 kr.

Emissionsvolym: Det finns 5 156 300 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Modus Therapeutics cirka 37,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Antal utestående aktier innan optionsinlösen: 16 100 050 stycken.

Sista dag för handel med TO 1: 7 juni 2022.                                                              

Kortnamn och ISIN: TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet "MODTX TO 1" och med ISIN SE0016075568.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av TO 1 skulle antalet aktier i Modus Therapeutics öka med 5 156 300 till 21 256 350 och aktiekapitalet öka med 309 378,00 SEK till 1 275 381 SEK. Detta medför en utspädning för befintliga aktieägare i Modus Therapeutics om cirka 24 procent baserat på antalet aktier i Modus Therapeutics vid fullt nyttjande av samtliga TO 1.

Informationsblad och anmälningssedel

Informationsblad och anmälningssedel hålls tillgängliga på Modus Therapeutics (www.modustx.com), Sedermera Corporate Finances AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuings AB:s (www.nordic-issuing.se) hemsidor. Villkor och mer information om nyttjande av teckningsoptionerna finns också på ovanstående hemsidor.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Modus Therapeutics i samband med optionsinlösen av TO 1. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.