Moelven mer än dubblar 2006 års resultat jämfört med året innan

Moelven har för år 2006 ökat rörelseresultatet med 214 MNOK från året innan och satte resultatrekord med mer än 370 (159) MNOK för år 2006. Detta är mer än en fördubbling av resultatet jämfört med 2005. Koncernen hade en nettoomsättning på 6.692 MNOK för 2006 jämfört med 6.005 MNOK året innan. Resultat före skatt uppgick till 336 MNOK (113). Detta är historiskt sett koncernens bästa år.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1.831 MNOK, mot 1.528 MNOK under motsvarande period året innan. Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet som en följd av hög aktivitet på koncernens alla marknader. Rörelseresultatet ökade också betydligt jämfört med samma period året innan på grund av en positiv prisutveckling i kombination med bra förhållanden och verkställda effektiviseringsåtgärder. Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till151 MNOK jämfört med 46 MNOK under samma period år 2005.

Kombination av bra insatser och en bra marknad - Det bra resultatet beror på en bra blandning av interna åtgärder som har gjort oss bättre än tidigare och en bra marknad på många områden. Några av marknadspositionerna är sannolikt relativt varaktiga, medan andra förmodligen kommer att visa sig vara mer konjunkturbaserade, säger koncernchef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.   Rindal förklarar att industrialiserade byggkoncept som systeminredningar och modulbaserade byggnader har en konkurrensfördel på marknader där huvuddelen av leveranserna kommer från konkurrenter som bygger på mer traditionellt sätt på byggplatsen. - Här har vi en position som vi har bra möjligheter att behålla eller förbättra, om vi fortsätter att vara aktiva, säger Rindal.   Tog fel När Rindal i fjol presenterade resultatet för 2005 sa han att Moelven kommer att ha ett rörelseresultat något under 100 MNOK i dåliga tider och nära 300 MNOK i goda tider. - Jag tog fel. Under 2006 hade vi bra tider, särskilt mot slutet av året, och rörelseresultatet blev närmare 400 MNOK. Hade alla kvartal varit lika bra som fjärde kvartalet, hade resultatet varit 600 MNOK, säger Rindal.   Koncernchefen understryker att det som är minst lika glädjande som det bra resultatet, är att så många kan se att arbetsinsatserna har gett resultat. - Alla producerande bolag i koncernen hade ett positivt rörelseresultat under 2006. Jag tar tillfället i akt och tackar alla medarbetare i Moelven för en mycket gedigen insats, säger Rindal.   Lägre sjukfrånvaro i Moelven Förutom ett bra ekonomiskt resultat, ser Moelven nu tydliga resultat i reducerad sjukfrånvaro efter det att koncernen införde ett premieringssystem för tre år sedan. - Förutom färre sjukskrivna medarbetare spar koncernen redan över 25 MNOK årligen i kostnader knutna till sjukfrånvaron. Det har riktats uppmärksamhet mot oss på grund av detta premieringssystem. Nya siffror visar att sjukfrånvaron har sjunkit i snitt under hela förra året, och störst nedgång i sjukfrånvaron har vi sett hos några av de företag som haft den högsta sjukfrånvaron, någon har haft upp mot 12 procent tidigare. Där har vi sett en reduktion på över 50 procent över en treårsperiod, säger Rindal.   Premieringssystemet går till så att bolagen varje månad rapporterar faktisk sjukfrånvaro och rörelsemarginal. Siffrorna sätts in i en matris där alla bolag får färgkoder i förhållande till hur bra eller dåligt de ligger till. Översikten publiceras på koncernens intranett.   Bra utsikter Styrelsen förväntar sig att de positiva marknadsförhållandena i Skandinavien består under 2007, men med en avmattning under andra halvåret. Aktivitetsnivån i Sverige förväntas hålla sig på en hög nivå något längre än i Danmark och Norge. Den totala efterfrågan på koncernens produkter förväntas ligga på samma nivå som förra året. Nybyggnationen av bostäder, som är av stor betydelse för försäljningen av träbaserade byggvaror, förväntas att avta något från en mycket hög nivå i Norge, medan en fortsatt svag ökning förväntas i Sverige. Fortsatt hög aktivitet förväntas inom reparation och underhåll.   För sågverken förväntas god efterfrågan både på hemmamarknaden och på exportmarknaden. Råvarutillgången förväntas förbli tillfredsställande, men till högre genomsnittspriser än förra året som en följd av de prisökningar som genomfördes mot slutet av 2006. Verksamheten inom Byggsystem hade vid ingången av året en orderreserv som var bättre än normalt, vissa enheter har redan i det närmast full beläggning för hela 2007. Aktiviteten inom bygg och anläggning förväntas hålla sig på dagens höga nivå.   Investeringarna under år 2007 beräknas uppgå till cirka 300 MNOK och styrelsen förväntar sig en ökning av nettoomsättningen och ett resultat i nivå med förra årets.
För ytterligare information:
Koncrnchef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10 CFO Morten Sveiverud, mobil +47 90 98 06 67
Kommunikationsrådgivare Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68 Kommuniktions- och personaldirektör Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil + 47 90 71 37 01

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Dokument & länkar