Moelven tjänade 296 miljoner

Moelven förbättrade rörelseresultatet efter nio månader med 24 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år.

I resultatet för årets första nio månader har koncernen kostnadsfört 46 miljoner NOK som en följd av beslutet att avveckla verksamheten inom Moelven Norsälven AB samt ett avslutat tvisteärende kopplat till ett större projekt inom divisionen Byggsystemer. Förbättringen av det underliggande rörelseresultatet hittills i år är på 71 miljoner NOK jämfört med motsvarande period förra året.

Bra underliggande rörelseresultat
Under årets tredje kvartal var koncernens underliggande rörelseresultat 84 miljoner NOK mot 66 miljoner NOK under motsvarande period förra året.

– Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster utvecklades som förväntat och var sammantaget tillfredsställande, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.

Ökade omsättningen
Rörelseintäkterna under tredje kvartalet blev 2 441 miljoner NOK (2 359) och ackumulerat 8 060 miljoner NOK (7 894).

– Vi ökade omsättningen under det sista kvartalet och ackumulerat med 82 miljoner NOK respektive 166 miljoner NOK jämfört med motsvarande perioder förra året. Det har varit god efterfrågan på industrivirke internationellt, tillfredsställande aktivitet inom byggvaruhandeln i Skandinavien och god aktivitetsnivå samt en bra orderreserv inom projektdivisionen Byggsystemer, säger Kristiansen.

Klimatvänligt trä
Koncernchefen förklarar att det ständigt ökande intresset för att bygga klimatvänligt och med trä som byggnadsmaterial märks inom alla tre divisionerna.

– Men effekten märks mest inom divisionen Byggsystem, som levererar små och stora projekt inom hela Skandinavien. Det gäller både broar och andra projekt där de bärande konstruktionerna i limträ dominerar samt modulbaserade flerbostadshus”, säger Kristiansen.

Tillfredsställande virkeslager
Tillgången till sågvirke har i vissa geografiska områden minskat något på grund av den nederbördsrika hösten, men virkeslagren var i slutet av kvartalet ändå tillfredsställande och på samma nivå som motsvarande period förra året.

– I både Norge och Sverige har priserna för sågvirke stigit något jämfört med samma period förra året. Priser för kakel- och fiberprodukter låg i nivå med tredje kvartalet föregående år, men för de norska enheterna har valutakurser och logistikrelaterade kostnader haft en viss negativ effekt”, säger Kristiansen.

Ökade intäkter
För koncernen som helhet förväntas rörelseintäkterna öka något. Programmet för driftsförbättringar och strukturering av koncernen i enlighet med den långsiktiga strategiplanen fortsätter med hög intensitet och kommer att bidra till fortsatt ökad lönsamhet i den underliggande verksamheten.

– Koncernens sammansättning med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som är verksamma på olika marknader ger ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar. Totalt förväntas resultatet för 2017 bli något bättre jämfört med 2016. Vi har en långsiktig målsättning om en avkastning på det arbetande kapitalet på 13 procent över en konjunkturcykel. Koncernen har tillräcklig soliditet och långsiktig likviditetstillgång för att kunna genomföra de omställningar och förbättringsprojekt som är nödvändiga för att nå detta mål, säger Kristiansen.

Läs hela rapporten

För mer information:  
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +47 911 182 50
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Taggar:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar