Moelven tjänade 48 miljoner

Under årets andra kvartal tjänade Moelven 48 miljoner NOK på sin verksamhet. Detta är 35 miljoner norska kronor mindre än under motsvarande period föregående år. Men före nedskrivningar och kostnadskorrigeringar visar den underliggande verksamheten bättre resultat.

Tillförordnad koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA menar att det underliggande resultatet ger en bild av att koncernen går bra.

– I utgångsläget ser vi ett bättre andra kvartal nu i år än motsvarande period förra året och vi ser resultaten av effektiviseringsåtgärder inom flera verksamheter. Ytterligare effektiviseringsåtgärder har inletts under kvartalet och har belastat driftsresultatet för andra kvartalet med en nedskrivning på 48 miljoner NOK kopplat till beslutet om försäljning eller avveckling av verksamheten vid Moelven Nössemark Trä AB. Utöver denna engångseffekt har det efter en genomgång av projektportföljen i elektroverksamheten redovisats kostnadskorrigeringar på 22 miljoner NOK. För koncernen totalt har redovisningen för 2015 ackumulerats belastat med 78 miljoner NOK i nedskrivningar och nedvärdering av projekt, säger Morten Kristiansen.

Acceptabelt resultat
Priserna på den internationella marknaden för sågat timmer var totalt något lägre än under andra kvartalet föregående år, men divisionen Timber klarade ändå ett acceptabelt driftsresultat före engångseffekter på 26 miljoner NOK. Efter nedskrivningar avslutades kvartalet med ett negativt resultat för Timber.

I divisionen Byggsystem är det framför allt byggmodul- och bygginredningsverksamheten i Sverige som står för resultatförbättringen. Divisionen Wood står för den resultatmässigt starkaste framgången.

Högre aktivitetsnivå
Samtliga divisioner hade en högre aktivitetsnivå än motsvarande period under 2014. Koncernen upplevde en tillfredsställande efterfrågan på produkter från den trämekaniska delen (divisionerna Wood och Timber). Man har även upplevt en god aktivitetsnivå med en sund och väl sammansatt orderreserv inom divisionen Byggsystem – framför allt för bostadsmoduler. Driftsintäkterna under kvartalet ökade med 10 % jämfört med samma period föregående år till 2 628 miljoner NOK (2 390 miljoner NOK).

– Den säsongsmässiga aktivitets- och omsättningsökningen var dock mer normal under 2015 än 2014 då varslade prisökningar inom byggvaruhandeln från 1 april 2014 medförde en högre omsättning i slutet av föregående års första kvartal, säger Morten Kristiansen.

Goda utsikter
Efterfrågan på industriträ förväntas bli god på många marknader. Dessutom förväntas en fortsatt hög aktivitet på timmermarknaden under tredje kvartalet.

En fortsatt svag tillväxt förväntas för bostadsbyggandet i Norge. I Sverige är bostadsbyggandet ökande, men från en låg nivå. En väsentlig del av koncerns leveranser går till ROT-marknaden, som är mer stabil än marknaden för nybyggnationer. Aktivitetsnivån förväntas följa normala säsongsmässiga variationer med en hög aktivitetsnivå under tredje kvartalet och en reduktion mot slutet av fjärde kvartalet.

Aktivitetsnivån inom större projekt i bygg- och anläggningssektorn i Skandinavien förväntas ligga på samma nivå som 2014 med normala säsongsvariationer under året.

Förbättringsarbetet fortsätter
En handlingsplan med ett antal åtgärder och projekt med tät uppföljning har genomförts för att förbättra resultaten i den löpande verksamheten, säkra bättre konkurrenskraft och tillväxt på lång sikt och minska risken för förluster kopplat till enskilda projekt.

– Detta arbete kommer att fortsätta med hög intensitet tillsammans med arbetet med att effektivisera kapitalanvändningen. Styrelsen förväntar sig att åtgärderna sammantaget kommer att öka koncernens kontantflöde under en konjunkturcykel och på sikt bidra till att nå koncernens mål om en avkastning på sysselsatt kapital på 13,0 procent säger Morten Kristiansen.

För ytterligare information:
Tillförordnad koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, +47 91 66 86 68

http://kvartalsrapport.moelven.no/2015/Q2/

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar