Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport från Mogul AB (publ) 1 januari - 30 juni 2002 Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartal 2, 2002 ·Koncernens nettoomsättning uppgick till 43,2 Mkr (63,8 Mkr). ·Koncernens resultat före avskrivning av goodwill blev -6,2 Mkr (-12,8 Mkr). ·Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag var 3,7 tkr (3,6 tkr). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till 5,0 Mkr (-3,1 Mkr). ·Mogul har tecknat nya avtal med Eniro avseende programvaror och konsulttjänster för Eniros svenska och finska offline-verksamheter. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 4,3 Mkr. ·Mogul har tecknat ett nytt treårigt avtal med Dun & Bradstreet (D&B) med ett totalt ordervärde på cirka 12 Mkr. · Kvartal 1-2, 2002 ·Koncernens nettoomsättning uppgick till 96,1 Mkr (138,3 Mkr). ·Koncernens resultat före avskrivning av goodwill blev -9,9 Mkr (-18,8 Mkr). ·Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag var 3,7 tkr (3,4 tkr). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten före strukturutbetalningar uppgick till -1,1 Mkr (-11,6 Mkr). ·På ordinarie bolagsstämma beslutades ändra bolagets firma till Mogul AB. · Vd´s kommentar Ett viktigt mål för Mogul är att nå ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och det lyckades vi med i det andra kvartalet. Vi har också tecknat mångåriga avtal med flera av de kunder vi samarbetat med under en lång tid, bland andra Eniro, D&B och Sparebank1. Med den mångåriga kompetens och erfarenhet vi byggt upp fortsätter vi att utveckla användarvänliga och framgångsrika lösningar för våra kunder. Alla goda kundrelationer och de prestigefyllda priser som våra kunders lösningar fått den senaste tiden är en bekräftelse på det. Det som gör att omsättningen, och därmed resultatet, inte når upp till förväntade nivåer är att nyförsäljningen går trögt trots att Mogul avsatt mycket resurser därtill. Företagen är fortsatt försiktiga med att genomföra nya IT-satsningar, särskilt om satsningen leder till byte av leverantör. Denna marknadsutveckling har särskilt i Sverige lett till fortsatt långa försäljningscykler mot nya kunder. Detta kommer emellertid inte att stoppa våra försäljningsansträngningar under resten av året, tvärtom. Mot dels denna bakgrund samt marknadens allmänt hållna försiktighet och en generell osäkerhet om framtida konjunkturutveckling bedömer ledningen det inte längre som sannolikt att koncernen kommer att uppnå ett för helåret positivt resultat före goodwill. Väsentliga affärer och händelser Affärer Mogul har tecknat nya avtal med Eniro avseende konsulttjänster och programvarulicenser för Eniros svenska och finska offline-verksamheter. Det svenska avtalet är treårigt med ett ordervärde på drygt 3 Mkr medan det finska avtalet är tvåårigt med ett ordervärde på cirka 1,3 Mkr. Det omfattar även vidareutveckling av den tekniska plattformen. Microsoft har utsett Mogul till utbildningspartner i Norge. Inom ramen för det samarbetet kommer Mogul främst att satsa på kurser för systemutvecklare och systemarkitekter som ska använda Microsofts mjukvaruplattform .NET. I Norge kan Mogul också som första IT-konsult använda sökprogramvaran Boolero för söklösningar i realtid. Det har blivit möjligt tack vare ett samarbetsavtal mellan Mogul och Softbool. Med hjälp av Boolero får Moguls kunder en plug in-lösning till sina relationsdatabaser. Det största enskilda uppdraget under perioden är ett nytt treårigt avtal med D&B. Som ett led i D&B's nya internetstrategi ska Mogul utveckla flera nya kreditupplysningstjänster för den europeiska marknaden. Det totala ordervärdet, inklusive licensintäkter, är cirka 12 Mkr. Priser Mogul har på uppdrag av Thomson Directories utvecklat Business Search Pro - en nationell databas där över två miljoner brittiska företag finns listade på CD-rom. I tävlingen Champion Directory 2002 i Storbritannien vann lösningen CD-klassen och utsågs dessutom till "best in show" bland alla bidragen i de fem olika klasserna. Nytt firmanamn På ordinarie bolagsstämma beslutades ändra bolagets firma från Mogul.com Group AB till Mogul AB. Resultat, finansiell ställning och nyckeltal för kvartal 1 och 2 år 2002 Koncernens nettoomsättning uppgick till 96,1 Mkr (138,3 Mkr). Nettoomsättningen per anställd och arbetsdag uppgick till 3,7 tkr (3,4 tkr) [REMOVED GRAPHICS] Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -9,9 Mkr (- 18,8 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev -17,4 Mkr (-32,5 Mkr) varav goodwillavskrivningarna uppgick till -7,6 Mkr (-14,2 Mkr). Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till -1,47 kr (-3,04 kr). Kassalikviditeten uppgick till 188 % (195 %) och soliditeten uppgick till 65 % (71 %). Justerat eget kapital per aktie före utspädningseffekt utgjorde 9,19 kr (16,50 kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,1 Mkr (-31,3 Mkr). Resultat och finansiell ställning i sammandrag Likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 34,8 Mkr (42,4 Mkr). Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 5,0 Mkr (-). Kvarstående utbetalningar för under tidigare räkenskapsår avsatta men ej utbetalda strukturkostnader uppgår till ca 5,0 Mkr. Kortfristiga fordringar uppgick till 42,4 Mkr (64,3 Mkr) och kortfristiga skulder till 41,1 Mkr (54,7 Mkr). Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick till 1,1 Mkr (1,7 Mkr), varav 0,5 Mkr finansierats genom leasing. Goodwill Koncerngoodwill avskrivs linjärt från förvärvstidpunkten över en avskrivningstid som fastställs för varje enskilt förvärv. Avskrivningstiden baseras bland annat på förvärvat bolags resultatnivå vid förvärvstidpunkten, kundstruktur, personalberoende samt bolagets betydelse för geografisk och/eller produktmässig utveckling i koncernen. I enlighet med denna princip har goodwill för hittills gjorda förvärv avskrivits efter en genomsnittlig avskrivningstid på knappt fyra år, med undantag av tidigare gjorda nedskrivningar utöver plan om 439 Mkr. Detta innebär att rörelseresultatet för perioden belastats med 7,6 Mkr (14,2 Mkr) i goodwillavskrivning. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består till största delen i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, administration, information mm. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 3 (4). Omsättningen uppgick för första kvartalet till 3,4 Mkr (6,9 Mkr), varav huvuddelen avser fakturering till koncernföretag. Rörelseresultatet uppgick till -1,5 Mkr (-1,7 Mkr). Resultatet efter finansnetto blev - 1,2 Mkr (-0,9 Mkr).Likvida medel uppgick till 11,4 Mkr (24,5 Mkr). Inga investeringar har skett under perioden (- Mkr). Resultat före goodwillavskrivning för koncernens verksamhetsområden Koncernen är indelad i fyra verksamhetsområden: Sverige, Norge, Finland och Övriga (Tyskland och England). Sverige Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 17,3 Mkr (31,2 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -2,8 Mkr (1,2 Mkr). Antalet anställda har minskat med 30 personer och uppgår vid periodens slut till 77. För årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till 39,4 Mkr (65,5 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -4,9 Mkr (4,5 Mkr). Antalet anställda har minskat med 45 personer. Norge Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 20,4 Mkr (27,5 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 0,0 Mkr (-2,9 Mkr). Antalet anställda har minskat med 11 personer och uppgår vid periodens slut till 72. För årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till 45,1 Mkr (62,4 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 1,1 Mkr (- 7,7 Mkr). Antalet anställda har minskat med 23 personer. Finland Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 5,2 Mkr (4,8 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -0,6 Mkr (-1,3 Mkr). Antalet anställda har minskat med 1 person och uppgår vid periodens slut till 28. För årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till 10,6 Mkr (9,5 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till - 0,7 Mkr (-1,5 Mkr). Antalet anställda har minskat med 1 person. Övriga Verksamhetsområdet Övriga omfattar det tyska dotterbolaget Optosof GmbH och det engelska dotterbolaget Optosof Ltd. Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 0,3 Mkr (0,3 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 Mkr (-0,2 Mkr). För årets första sex månader uppgick nettoomsättningen till 1,0 Mkr (0,9 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 0,0 Mkr (-0,5 Mkr). Antalet anställda är oförändrat och uppgår vid periodens slut till 2. Centrala kostnader De centrala kostnaderna för koncernen uppdelas i två kategorier, löpande operativa kostnader och strukturkostnader. De löpande operativa kostnaderna för kvartal 2 uppgick till -2,6 Mkr (-3,7 Mkr). Inga strukturkostnader belastar periodens resultat (föregående år -5,9 Mkr). De löpande operativa kostnaderna för årets första sex månader uppgick till -5,4 Mkr (-7,7 Mkr). Inga strukturkostnader belastar periodens resultat (föregående år -5,9 Mkr). Antalet anställda är oförändrat och uppgår vid periodens slut till 3. Medarbetare Vid periodens utgång hade Mogul 182 medarbetare (247 den 31 december). Genomsnittligt antal medarbetare under första halvåret var 220 (343). Redovisningsprinciper Ett antal nya redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet har trätt ikraft från och med 1 januari, 2002. Tillämpningen av dessa har ej medfört omräkning av redovisat resultat eller eget kapital. Tillämpade redovisningsprinciper är i övrigt oförändrade jämfört med rapportperioden som avslutades den 31 december 2001. Skattesituation I koncernredovisningen har förändringen i den uppskjutna skatten som uppkommit i Sverige beaktats. Förändringen i övriga geografiska områden har ej aktiverats vilket påverkat periodens uppskjutna skatt negativt med ca 0,9 Mkr. Ekonomisk kalender Delårsrapport kvartal 3 17 oktober Bokslutskommuniké februari 2003 Årsredovisning mars 2003 Stockholm 2002-08-12 Mogul AB (publ) Björn Wallin, vd För ytterligare information kontakta: Björn Wallin, vd Mogul AB, tel 08-506 66 100, mobil 0709-99 92 26, e-post: bjorn.wallin@mogul.com Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 12 augusti 2002 Hans Jönsson Johan Fransson Auktoriserad Auktoriserad revisor revisor Mogul hjälper företag att identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter med fokus på Internet, genom att utveckla och implementera, heltäckande IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. Bland uppdragsgivarna finns företag som Alcro, Alecta, Dun & Bradstreet, Eniro, Gjensidige NOR, Skandia, SkandiaBanken, SpareBank1, Toyota och finska regeringen. De i koncernen ingående dotterbolagen Mogul Technology AS, Mogul Technology Center AB, Mogul Services AB, Mogul Finland Oy och Optosof Ltd har idag kontor i Sverige, Norge, Finland och England. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar