2E Groups vinst i fjärde kvartalet förutspås bli lägre än förväntat

2E Group förutspår att resultatet för fjärde kvartalet blir lägre än vad som tidigare kommunicerats. En ny bedömning visar på att resultatet för fjärde kvartalet landar 12-16 miljoner kronor lägre än under motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till 42,1 miljoner kronor.

I 2E Groups delårsrapport för tredje kvartalet kommunicerades att ”resultatet för fjärde kvartalet kommer att ligga i nivå med, eller strax under, föregående år”. Då vi ser att resultatet i fjärde kvartalet inte når förväntade nivåer väljer vi att publicera denna information.

Resultattappet är hänförligt till samtliga affärsområden men det är framförallt inom Live Entertainment och Venues som de största tappen återfinns. Scenuppsättningar innebär initialt stora fasta kostnader där sedan ett mindre tapp i biljettförsäljningen direkt leder till lägre resultatnivåer. För att minimera den riskparametern, inom områden som bolaget kan påverka, sker kontinuerligt ett strukturerat analysarbete, men trots detta viker resultatet för flera av årets uppsättningar.

– Merparten av resultattappet är hänförbart till ett lägre gästantal än förväntat. Vi ser ett köpmönster som går mot att kunden bokar allt närmare inpå föreställningskvällen vilket gör att gästantalet blir allt svårare att långsiktigt förutspå. Vi kommer framöver att vidareutveckla vår försäljning för att tillvarata möjligheterna det förändrade köpbeteendet innebär, inte minst via digitala kanaler, säger Pelle Mattisson, VD/Koncernchef 2E Group.

2E Group fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera verksamheten och adresserade kostnadsbesparingar om sammantaget ca 12 msek får full effekt kommande år. Inför 2017 är dessutom en koncernstruktur på plats, med ett moderbolag som på ett effektivt sätt styr koncernen i kombination med att varje affärsområde tar ett tydligt decentraliserat ansvar för såväl affär som resultat.

2E Group bedömer fortsatt att 2016 inte innebär ett trendbrott avseende bolagets långsiktiga intjäningsförmåga.

Arbetet med att växa och stärka koncernens position inom upplevelseindustrin pågår med oförändrad intensitet och intressanta förvärvsmöjligheter utvärderas löpande.

Bokslutskommunikén för 2016 publiceras den 13 februari 2017.

För ytterligare information kontakta:
Pelle Mattisson, VD/Koncernchef 2E Group Telefon: 0705-80 06 57 alternativt mail: pelle.mattisson@2egroup.se.

Läs mer på www.2egroup.se

Denna information är sådan information som 2E Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 ca kl. 11.00 CET.                      

2E Group  är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster varje år. Inom affärsområde Live Entertainment  producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert samtidigt som man skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. Inom affärsområde Venues  driver koncernen tio arenor för teaterföreställningar, musikaluppsättningar och krogshower. På fyra av arenorna erbjuds de egna dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits. En elfte arena kommer att öppna efter pågående totalrenovering. Koncernens utbud av show, musikal, teater och konsert säljs på Showtic.se. Inom affärsområde Event  utvecklar och genomför Hansen konferensresor och event för företag. 2E Group har kontor i Falkenberg, Göteborg, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Växjö och är listat på First North Premier med Remium som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar