Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Report this content

Bättre försäljningsläge inför hösten, åtgärdsprogram som nu ger effekt och genomförd företrädesemission skapar sammantaget förutsättningar för återhämtning under årets återstående kvartal.

2019 2019 2018 2019 2019 2018
(MSEK) apr-jun
IFRS 16
apr-jun
IAS 17
apr-jun
IAS 17
jan-jun
IFRS 16
jan-jun
IAS 17
jan-jun
IAS 17
Nettoomsättning 168 168 262 385 385 539
Pro rata-omsättning 155 155 238 346 346 471
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -14 -27 -14 -17 -43 -9
Rörelseresultat (EBIT) -31 -32 -19 -51 -54 -18
Rörelsemarginal -18% -19% -7% -13% -14% -3%
Rörelsemarginal pro rata -20% -21% -8% -15% -16% -4%
Resultat per aktie -1,52 -1,58 -1,20 -3,07 -2,94 -1,19


VD HAR ORDET

Andra kvartalet i Moment Group präglas av säsongsvariationerna i koncernens årscykel med successivt avtagande aktivitetsnivå i verksamheterna. Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 168 msek (262 msek), en minskning med 94 msek. Detta ligger i linje med våra förväntningar då minskningen i omsättning till stor del var hänförbar till Hansen, inom affärsområde Event, som motsvarande period föregående år genomförde det omfattande uppdraget Volvo Ocean Race med stora omsättningsvolymer.

Totalt uppgick de förutbetalda biljettintäkterna per juni till 102 msek (66 msek), vilket är 36 msek högre än föregående år. Detta är en effekt av att framför allt 2Entertain har vänt sin negativa trend och säljer i enlighet med plan inför sommar och höst, men även Wallmans har ett högre saldo än föregående år och levererar starkare försäljningsmässigt.

Rörelseresultatet var i kvartalet -31 msek i enlighet med nuvarande regelverk. För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS 16-påverkan justerats vilket ger ett resultat på -32 msek (-19 msek), vilket är en minskning med 13 msek jämfört med motsvarande period föregående år. Även här är merparten av avvikelsen hänförbar till Hansen, ca 10 msek, samt de sista effekterna av 2Entertains negativa försäljningsutveckling för säsongen 2018/2019.

Det pågående koncernövergripande åtgärdsprogrammet med besparingar på drygt 20 msek på årsbasis kommer att stärka affären under resterande delen av året då flertalet av åtgärderna inbegriper personalneddragningar där kostnaderna för dessa upphör i samband med sommaruppehållet. Från och med tredje kvartalet har därmed större delen realiserats med full årseffekt framåt. Medelantalet anställda i koncernen efter första halvåret uppgick till 374 (394) och vi fortsätter att driva effektiviseringsarbetet för att stärka koncernens rörelsemarginal.

Arbetet med Wallmans Groups satsning i Kungsportshuset i Göteborg har varit omfattande där kostnadsrationaliseringar motsvarande ca 10 msek genomförts under andra kvartalet, som en del i ovan nämnda åtgärdsprogram. Organisationen i huset har bantats väsentligt och anpassats till en mer begränsad affär än ursprungligen planerat. Över sommaren bedrivs endast restaurangverksamhet i Kungsportshusets Matbar och i nöjesarenan planeras för en julshow Christmas by Wallmans med kortare spelperiod (nov-dec) än på övriga arenor, och som fokuserar på den höga efterfrågan under julbordssäsongen. Sammanfattningsvis innebär det att riskprofilen i huset nu är sänkt avsevärt inför hösten och arbetet framåt kan fokusera på att, utifrån en lägre affärsvolym, skapa balans i de olika delarna av huset.

I syfte att ytterligare effektivisera koncernen kommer koncernens dinnershow- och aktivitetsarenor framöver att sammanföras i det gemensamma affärsområdet Immersive Venues. Detta är ett led i strävan att verksamheterna drivs ur ett arenaperspektiv med fokus på kundupplevelse, effektivt nyttjande av resurser och lönsamhet.

Partnerskapet i Tyskland mellan 2Entertain och BB Promotion fortlöper helt enligt plan och parterna kommer att ha färdigställt ett komplett avtal inom kort. Detta baseras fullt ut på överenskommelserna i det LOI som tecknades i mars och kommer därtill att inkludera den detaljerade turnéplanen samt ytterligare specificera samarbetet i de operativa delarna av genomförandet.

Under maj månad genomfördes även en företrädesemission som tillförde koncernen 54 msek före emissionskostnader och vi kan nu konstatera att effekterna i balansräkningen av det mycket svaga utfallet 2018 nu är åtgärdade och att koncernen är väl rustad för att stödja verksamheterna i arbetet med att stärka rörelsemarginalen under hösten och fortsätta att realisera den fulla potentialen i koncernen.

För egen del har jag beslutat mig för att fortsätta min karriär med uppdrag utanför Moment Group. Jag kommer att kvarstanna i rollen som VD/koncernchef under tredje kvartalet fram till den 30 september och därefter bistå koncernen i specifika frågor fram till årsskiftet. Rekrytering av ny VD/Koncernchef har initierats och styrelsens målsättning är att utse en ersättare under fjärde kvartalet.

Jag vill avslutningsvis önska en fortsatt trevlig sommar och om ni har vägarna förbi Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg eller Kungsportshusets Matbar i centrala Göteborg så hoppas jag ni passar på och besöker oss för ett härligt sommarminne!

Göteborg 26 juli 2019

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com
+46 705 80 06 57


Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli ca. kl. 08.30 CEST.  

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, Cirkusbygningen och Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar