Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighetsrestriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.  

VD HAR ORDET

Fram till februari inleddes året starkt med ett rörelseresultat bättre än föregående år. Det har under de senaste fyra månaderna förbytts och koncernen redovisar ett ackumulerat rörelseresultat på -85 msek, en försämring med 34 msek mot föregående år. En stor förklaringsparameter, utöver effekten av coronapandemin på den nordiska marknaden, är att den tyska marknaden helt stängdes under marsmånad och därmed ansökte vi om konkurs för den tyska verksamheten. För kvartalet redovisar koncernen ett rörelseresultat på -41 msek (-31 msek), en försämring med 10 msek mot samma period föregående år. Under kvartalet har stöd om 32 msek intäktsförts som redovisats som övrig rörelseintäkt.

Vi införde, som tidigare meddelats, tidigt under pandemin nya inköps- och investeringsrutiner som haft mycket åtstramande effekt på utflödet av likviditet i koncernen. Vi har även företagit en mycket kraftfull nedskalning och permittering av anställda där de flesta idag kvarvarande medarbetarna är permitterade och endast ett mindre antal medarbetare kvarstår i ouppsagd ställning. Dessutom har vi till fullo nyttjat de presenterade stödpaket i form av kulturstöd, permitteringsbidrag, hyresrabatter och anstånd med betalningar av hyror, skatter och avgifter.

Med de coronaspecifika aktiviteterna i full gång har nu arbetet med att sätta planerna för återöppning påbörjats. I Norge har den avtalsbundna verksamheten med leverans av underhållning på kryssningsbåtar återupptagits och i Danmark har Cirkusbygningen med sitt Wallmans-koncept börjat försäljningen av biljetter inför en förväntad öppning i början av september. För de svenska arenorna inom affärsområdet Immersive Venues räknar vi med att öppna aktivitetsarenorna Ballbreaker och STAR i augusti medan vi för de övriga arenorna avvaktar lättnader i nuvarande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. I väntan på dessa lättnader har vi blivit tvungna att skjuta upp premiärerna för våra teater- och musikalföreställningar till senare i höst alternativt vinter. Inom vår eventverksamhet har vi börjat få positiva signaler från större kunder om behov av fysiska möten under fjärde kvartalet och början av 2021. Samtidigt ökar efterfrågan på digitala mötesmöjligheter och detta öppnar för nya typer av erbjudanden där vi arbetar målmedvetet för att ta en tätposition.

Parallellt med att hantera det operativa arbetet och säkerställande av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att identifiera och tydliggöra rätt strategier och planer för tiden efter Corona – där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus. Stor vikt i detta arbete läggs vid de förändringar i efterfrågemönster för våra erbjudanden som vi bedömer oundvikligen kommer följa i spåren efter nuvarande pandemi.

För att säkra den kortsiktiga likviditeten i bolaget beslutade årsstämman i maj att genomföra en riktad nyemission om 8 msek samtidigt som bolaget i april säkrade en lånefacilitet om 12 msek. Detta i kombination med kostnadsbesparande aktiviteter och erhållna stöd ger oss utrymme för att på ett strukturerat sätt ta oss an den utmanande situation bolaget befinner sig i. Vidare har vi säkrat ytterligare en lånefacilitet om 13 msek som löper över det tredje kvartalet 2020 samt att kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter. 

Med ovan i beaktande är vår bedömning att verksamheten har likviditet för att hantera återöppningen av verksamheten parallellt med återbetalning av de olika anstånden, detta med start under slutet av det tredje kvartalet 2020. Den underliggande förutsättningen för bolagets överlevnad bygger dock på att restriktionerna hävs och att verksamheten därmed kan starta upp inom våra respektive affärsområde alternativt att ytterligare stödpaket presenteras i tillräcklig omfattning.

Göteborg 24 juli 2020

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef
otto.drakenberg@momentgroup.com
0708-64 55 04

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 ca. kl. 08.30 CEST.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.