Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Report this content

I mars 2021 passerade vi ett år med coronaviruset vilket starkt påverkat samhället, vårt sätt att leva och människors hälsa. Det har även medfört dystra förutsättningar för Moment Group och den bransch där våra verksamheter finns, något som tydligt avspeglas i omsättningen för de senaste tolv månaderna, vilken landar på 113 msek. Detta är en minskning med 863 msek (88%) jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Första kvartalet har för ledningen präglats av att få på plats de sista pusselbitarna i den finansieringslösning som nåddes den 27 november 2020 och som inneburit att koncernen under kvartalet stärkt eget kapital med 150 msek (exklusive skatteeffekt) och 63 msek i likviditet.

 FÖRSTA KVARTALET 2021

2021 2020 2020
(MSEK) jan-mar jan-mar jan-dec
Nettoomsättning 21 238 330
Pro rata-omsättning 21 184 274
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 -26 -97
Justerat EBITDA 2 -8 -70
Rörelseresultat (EBIT) -13 -44 -196
Justerat EBIT -13 -26 -137
Resultat före skatt 80 -48 -221
Rörelsemarginal -60% -18% -59%
Justerad rörelsemarginal % -60% -11% -41%
Rörelsemarginal pro rata -60% -24% -72%
Justerad rörelsemarginal pro rata % -60% -14% -50%
Resultat per aktie* 1,93 -1,55 -7,06
*antal aktier har efter periodens utgång ökat till 432 022 520 st.
 

Bortsett från eventbolagen Hansen och Minnesota Communication samt aktivitetsarenorna STAR Bowling och Ballbreaker har koncernens verksamheter varit stängda såväl under första kvartalet 2021 som under merparten av de senaste tolv månaderna. Myndighetsrestriktionerna har därmed inneburit stora begränsningar i hur vi kan bedriva våra verksamheter. Under kvartalet har vi fortsatt det intensiva arbetet med att verkställa de strategier och planer som innebär att bygga vidare på koncernens sunda och starka verksamheter och därmed stå startklara när väl restriktionerna släpper.  

”När jag den 22 mars 2021 tog över som koncernchef var det efter ett år med fokus på att hantera koncernens mycket ansträngda likviditet. Som Group CFO i bolaget var jag djupt involverad i de förhandlingar som ledde fram till den finansieringslösning som kom på plats den 27 november 2020 och som säkrade vår överlevnad. Jag var och är också delaktig i arbetet med att ta fram och implementera strategier och planer för att på bästa sätt kunna öppna upp koncernens verksamheter i takt med att restriktionerna lättar.”

 

Ytterligare stöd om 33 msek har under perioden intäktsförts, vilka till stora delar avser stöd för 2020. Koncernen har även erhållit ytterligare anstånd med skatter och avgifter om 22 msek samt haft bra dialoger med fastighetsvärdar om ytterligare anstånd och rabatter för perioden verksamheterna tvingas hålla stängt. Samtliga åtgärder har inneburit positiva likvideffekter och varit nödvändiga för att vi skall överleva pandemin och förbättra förutsättningarna för en bra återstart av verksamheterna.

Företrädes- och nyemissionen som genomfördes under kvartalet har tillfört koncernen ca 53 msek (före emissionskostnader). Nyemission blev övertecknad vilket var glädjande beaktat den ovisshet som föreligger om hur länge pandemin kommer påverka den bransch vi verkar i. I samband med att emissionerna genomfördes uppfyllde bolaget samtliga åtaganden för omfinansieringen vilket innebar att nya obligationsvillkor kom på plats. De nya villkoren innebär bland annat en nedskrivning av obligationen med 100 msek, vilken bokförts som en finansiell intäkt under kvartalet. Dessutom har obligationens förfallodatum flyttats tre år framåt, till den 28 mars 2024. Detta innebär att viktiga delar i bolagets långsiktiga finansiering nu är genomförda.

Ett av de viktigaste strategiska fokusområdena, där vi inom Moment Group redan nått långt, är att skapa en mer flexibel kostnadsbas för mer effektiva och anpassningsbara verksamheter. Detta för att nå en uthållig lönsamhet och minska säsongsvariationerna i resultatet vilket ger oss bra förutsättningar att fortsätta vara en stark aktör inom de segment där vi verkar.

Jag tillsammans med mina kollegor ser därmed fram emot att möta marknadens efterfrågan när restriktionerna väl lättar.

Göteborg 29 april 2021
 

Martin du Hane
tf VD/Koncernchef
martin.duhane@momentgroup.com
+46 721 64 85 65

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 ca. kl. 08.30 CEST.

 

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Taggar: