Förändrat antal aktier och aktiekapital i Moment Group AB

Report this content

Antalet aktier och aktiekapital i Moment Group AB har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner 2021/2024 som tilldelades i den riktade teckningsoptionsemissionen som beslutades av extra bolagsstämman den 29 januari 2021. Bolaget tillförs genom aktieteckningen ca 870 000 kronor.

Vid den extra bolagsstämman den 29 januari 2021 fattades bland annat beslut om en riktad teckningsoptionsemission. Den 16 mars 2021 offentliggjordes att obligationsinnehavare som per den 22 februari 2021 var registrerade i skuldboken för bolagets obligation tilldelats sammantaget 76 239 258 teckningsoptioner, varav det under september registrerats att 3 278 287 teckningsoptioner nyttjats för teckning av 3 278 287 aktier i Moment Group till teckningspriset 0,266 kronor per aktie enligt villkoren för teckningsoptionerna. Kvarvarande antalet utgivna teckningsoptioner är 71 398 067 st vilka kan tecknas fram till den 11 april 2024.

Efter registreringen hos Bolagsverket av de aktier som tecknades med stöd av teckningsoptionerna ökade antalet aktier och röster i bolaget med 3 278 287 st varpå aktiekapitalet i bolaget ökade med 409 786 kronor.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande, idag den 30 september 2021, uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 436 863 711 st och det registrerade aktiekapitalet till 54 607 964 kronor.

Moment Group innehar vid tidpunkten för detta offentliggörande inte några egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, tf VD/Koncernchef & interim Group CFO, Moment Group AB

martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

Detta är sådan information som Moment Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021, kl. 10.00 CEST.

Taggar: