Förändrat antal aktier och aktiekapital i Moment Group AB

Report this content

Antalet aktier och aktiekapital i Moment Group AB har ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner 2021/2024 som tilldelades i den riktade teckningsoptionsemissionen som beslutades av extra bolagsstämman den 29 januari 2021. Bolaget tillförs genom aktieteckningen ca 110 000 kronor.

Vid den extra bolagsstämman den 29 januari 2021 fattades bland annat beslut om en riktad teckningsoptionsemission. Den 16 mars 2021 offentliggjordes att obligationsinnehavare som per den 22 februari 2021 var registrerade i skuldboken för bolagets obligation tilldelats sammantaget 76 239 258 teckningsoptioner, varav det nu registrerats att 419 315 teckningsoptioner nyttjats för teckning av 419 315 aktier i Moment Group till teckningspriset 0,266 kronor per aktie, enligt villkoren för teckningsoptionerna. Kvarvarande antalet utgivna teckningsoptioner är 56 264 573 vilka kan tecknas fram till den 11 april 2024.

Efter registreringen hos Bolagsverket av de aktier som tecknades med stöd av teckningsoptionerna ökade antalet aktier och röster i bolaget med 419 315 varpå aktiekapitalet i bolaget ökade med 52 414,375 kronor.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande, idag den 30 april 2022, uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 451 997 205 och det registrerade aktiekapitalet till 56 499 650,625 kronor.

Moment Group innehar vid tidpunkten för detta offentliggörande inte några egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, VD & Koncernchef Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65


Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef & IR-ansvarig
ia.lindahl@momentgroup.com, 0701-81 59 71
 

Detta är sådan information som Moment Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2022 kl.10.00 CEST