Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Moment Group AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Information om årsstämmans beslut offentliggörs, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt, tisdagen den 10 maj 2022.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 maj 2022, dels anmäla sig till Moment Group genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar via e-post till ia.lindahl@momentgroup.com eller via post till Moment Group AB (publ), "Årsstämma 2022", Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg. Anmälan enligt ovan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 2 maj 2022. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställning av aktieboken.

Information om poströstning

Moment Groups årsstämma kommer att hållas enbart genom poströstning med stöd av det tillfälliga undantag som riksdagen beslutat om för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Poströstningsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.momentgroup.com. Poströstningsformuläret ska vara mottaget av bolaget senast måndagen den 9 maj 2022. Ingivande av poströstningsformulär anses som anmälan om deltagande på årsstämman.

En poströst kan återkallas fram till och med den 9 maj 2022 via e-post eller post till ovanstående adresser. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i sin helhet ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska tillsammans med poströstningsformuläret insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

För frågor om årsstämman eller för att erhålla poströstningsformulär eller fullmakt via post, vänligen kontakta: Moment Group AB (publ), "Årsstämma 2022", Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg eller skicka e-post till ia.lindahl@momentgroup.com.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
   1. Hans Thyrén (Styrelseledamot)
   2. Otto Drakenberg (VD och Styrelseledamot)
   3. Leif West (Styrelseordförande)
   4. Anna Bauer (Styrelseledamot)
   5. Johan von Essen (Styrelseledamot och styrelseordförande)
   6. Kenneth Engström (Styrelseledamot)
   7. Bo Wallblom (Styrelseledamot)
   8. Martin du Hane (VD)
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter
 9. Fastställande av styrelsearvode
 10. Fastställande av revisorsarvode
 11. Val av styrelse
  1. Leif West (omval)
  2. Kenneth Engström (omval)
  3. Anna Bauer (omval)
  4. Bo Wallblom (omval)
  5. Tina Tropp Jerresand (nyval)
  6. Peter Settman (nyval)
  7. Thomas Engelhart (nyval)
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses
 15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen har inför stämman bestått av Per Taube, Bo Wallblom, Mark Hoffman och Leif West. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att, Ia Lindahl Idborg, Kommunikationschef/IR-ansvarig i Moment Group AB, utses till ordförande på bolagsstämman, och vid förhinder den valberedningen utser.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner röstlängden som upprättas utifrån den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av dagordning, punkt 3

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt 4

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer en person som deltar på stämman och som föreslås av ordföranden, till justeringsperson. Om möjligt ska person som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget utses. I uppgiften som justeringsman av protokollet ingår att kontrollera röstlängden och att mottagna poströster är korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, punkt 5

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, punkt 6

Styrelsen lägger fram årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 till årsstämman. Handlingarna tillhandahålls på Bolagets webbplats www.momentgroup.com.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, punkt 7.a

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av årsstämman.

Disposition av bolagets förlust, punkt 7.b

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten och årets förlust överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer, punkt 7.c

Av på årsstämman framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till årsstämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antal styrelseledamöter, punkt 8

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 9

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott enligt följande:

Revisionsutskott: 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i utskottet.

Ersättningsutskott: 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i utskottet.

Det noteras att ersättningsutskottet för närvarande består av två ledamöter och att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.

Föreslagna arvoden är oförändrade från de som beslutades vid årsstämman 4 maj 2021.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning i bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Fastställande av revisorsarvode, punkt 10

Valberedningen föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Val av styrelse, punkt 11

Valberedningen föreslår omval av Leif West, Kenneth Engström, Anna Bauer och Bo Wallblom samt nyval av Tina Tropp Jerresand, Peter Settman och Thomas Engelhart som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Information om de föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Johan von Essen har avböjt omval.

Val av ordförande, punkt 12

Valberedningen föreslår att stämman utser Leif West till styrelsens ordförande.

Val av revisor, punkt 13

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Andreas Mast även fortsättningsvis att utses till huvudansvarig revisor. Förslaget till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag till revisor.

Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses, punkt 14

Valberedningen föreslår följande huvudsakliga instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, som överensstämmer med vad som fastställdes på årsstämman 2021.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande ska före den 30 september kalla till möte i valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport, punkt 15

En ersättningsrapport har upprättats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.momentgroup.com. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättnings.-rapport avseende räkenskapsåret 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och konvertibler, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.momentgroup.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 451 577 890 samtliga av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen senast tio dagar för stämman, dvs. senast den 30 april 2022, till Moment Group AB (publ), "Årsstämma 2022", Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg alternativt via mail till ia.lindahl@momentgroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com senast fem dagar före stämman, dvs senast den 5 maj 2022, och skickas till de aktieägare som har begärt dem.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i april 2022

MOMENT GROUP AB (publ)

Styrelsen