Kommuniké från extra bolagsstämma 29 januari 2021 i Moment Group AB (publ)

Report this content

Moment Group AB (publ) höll extra bolagsstämma den 29 januari 2021. Vid bolagsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Stämman beslutade att nyvälja Leif West som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Otto Drakenberg avgår som styrelseledamot på egen begäran. Styrelsen består, efter Otto Drakenbergs utträde och nyvalet av Leif West, av styrelseordföranden Leif West och styrelseledamöterna Johan von Essen, Kenneth Engström samt Hans Thyrén.

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i syfte att kunna genomföra beslutet om minskning av aktiekapitalet. Bolagsordningsändringen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 7 211 541 SEK och högst 28 846 164 SEK till lägst 1 802 885 SEK och högst 7 211 540 SEK.

Stämman beslutade vidare att minska bolagets aktiekapital med 12 150 633,375 kronor, från 16 200 844,5 kronor till 4 050 211,125 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av aktier, vilket medför att kvotvärdet per aktie minskar från nuvarande 0,50 kronor per aktie till 0,125 kronor per aktie.

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i syfte att kunna genomföra besluten om nyemissioner av aktier och teckningsoptioner. Bolagsordningsändringarna innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier ändras. Gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 1 802 885 SEK och högst 7 211 540 SEK till lägst 53 750 000 SEK och högst 215 000 000 SEK. Gränserna för antalet aktier ändras från lägst 14 423 083 och högst 57 692 332 till lägst 430 000 000 och högst 1 720 000 000.

Stämman beslutade om en nyemission av högst 248 412 949 aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") varvid bolagets aktiekapital kan ökas med högst 31 051 618,625 kronor. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 22 februari 2021. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugotre (23) nya aktier. Aktieteckning ska ske under perioden från och med 24 februari 2021 till och med 10 mars 2021. Teckningskursen ska vara 0,133 kronor per aktie, totalt 33 038 922,217 kronor om samtliga aktier tecknas.

Stämman beslutade vidare att öka bolagets aktiekapital med högst 18 900 985,25 kronor genom en riktad nyemission av högst 151 207 882 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gelba Management AB ("Gelba") och de personer som per den 30 december 2020 är upptagna i skuldboken i bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterad på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationen" respektive "Obligationsinnehavare 1") som på förhand anmält intresse att delta i den riktade nyemissionen av aktier i bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren för finansieringsöverenskommelsen som bolaget träffat med vissa obligationsinnehavare i Obligationen, majoritetsaktieägare och Gelba och som offentliggjordes av bolaget den 27 november 2020 ("Finansieringsöverenskommelsen"). Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista under perioden 24 februari 2021 till och med 10 mars 2021. Betalning ska erläggas kontant senast den 12 mars 2021. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckningskursen ska uppgå till 0,133 kronor per aktie, totalt 20 110 648,306 kronor om samtliga aktier tecknas.
Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 76 239 268 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande för teckning av aktier med högst 9 529 908,5. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma obligationsinnehavare som per den 22 februari 2021 är upptagna i skuldboken i Obligationen ("Obligationsinnehavare 2"). Respektive Obligationsinnehavare 2 har rätt att teckna teckningsoptioner i förhållande till deras respektive andel i Obligationen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren enligt Finansieringsöverenskommelsen. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av de nyemitterade teckningsoptionerna ska ske på teckningslista under perioden 24 februari 2021 till och med 10 mars 2021. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till 0,266 kronor per aktie. Överkursen tillförs fri överkursfond. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med att emissionen av teckningsoptioner är registrerad hos Bolagsverket till och med den 11 april 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,

otto.drakenberg@momentgroup.com 0708-64 55 04

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 13.30 CET.

 

 

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show- och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.