Idag inleds handel i Monivents aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 17 mars 2020, inleds handeln i Monivent AB:s (”Monivent”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”MONI” och aktiens ISIN-kod är SE0013512282. Teckningsoptionen handlas under kortnamnet ”MONI TO1” med ISIN-kod SE0013748878.

Emission av units inför notering
Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en övertecknad emission av units som tillfört bolaget cirka 12,1 MSEK (vilket exkluderar 7,6 MSEK som avser brygglån samt kompensation för brygglån, vilka båda kvittats mot aktier och teckningsoptioner i den genomförda emissionen) före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillförde emissionen Monivent cirka 1 546 nya aktieägare. Emissionslikviden som Monivent tillförts är avsedd att finansiera bolagets marknadsintroduktion och fortsatt expansion med fokus på strategiska partnerskap och storskalig produktion. 

VD Karin Dahllöf kommenterar
”Vi på Monivent är mycket tacksamma för alla som visat förtroende för bolaget genom att teckna units i emissionen. Tack vare detta har vi medel att arbeta mot de målsättningar vi satt upp för att expandera verksamheten och underlätta för sjukvården att hjälpa de allra minsta patienterna."

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med emissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

 

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Om oss

Bolagets affärsidé: Monivent AB utvecklar produkter för att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp. 3–6% av alla nyfödda börjar inte spontanandas vid födseln och luft måste manuellt pumpas ner lungorna. Felaktiga volymer riskerar att ge allvarliga skador och idag saknas bra vägledning för vårdgivaren. Monivents produkt Monivent Neo mäter volymer, men även andra väsentliga parametrar, via en sensor och data skickas trådlöst till en monitor. Med kontinuerlig feedback får vårdgivaren vägledning och kan därmed säkerställa en effektiv och skonsam behandling. En produktvariant för användarträning har lanserats och en klinisk produkt för användning på nyfödda beräknas vara framtagen under 2019. Behovet är globalt och målgruppen alla sjukhus med förlossningsvård.

Prenumerera

Dokument & länkar