Kallelse till årsstämma i Monivent AB

Report this content

Aktieägarna i Monivent AB, org. nr. 556956-5707, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020, kl. 13.00 i bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2020, och

 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 maj 2020 skriftligen till Monivent AB, Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon 031-395 48 40 eller per e-post info@monivent.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 13 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.monivent.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 354 958 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner. 
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut 
  a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Fredrik Sjövall utses att som ordförande leda årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)
Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode på 120 000 kronor ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 60 000 kronor per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)
Valberedningen föreslår nyval av Maria Hägglund-Morin till styrelseledamot samt omval av ledamöterna Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg. Vidare meddelas att Pontus Ottosson avgår.

Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Sjövall. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Patrik Högström omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Maria Hägglund-Morin (född 1974)
Relevant utbildning: B.Sc. Business Administration samt filosofie kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor.
Relevant arbetslivserfarenhet: gedigen erfarenhet inom organisationsutveckling och bolagskommunikation med en nuvarande befattning som VP HR & Corporate Communication på CellaVision AB (publ) sedan 2009. Andra erfarenheter omfattar roller på Gambro, Perstorp och Daimler/Chrysler A/S.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Phase Holographic Imaging AB och ProstaLund AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägare så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen ska vidare äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle som detta bemyndigande nyttjas. 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021:

Styrelsens ordförande ska senast före utgången av oktober månad varje år erbjuda de tre röstmässigt största ägarna per den 30 september att utse vardera en ledamot av valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna avstår från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska i turordning nästa röstmässigt största ägare erbjudas att utse ledamot. Sådant erbjudande behövs dock endast lämnas till de fjärde och den femte röstmässigt största ägarna. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska då utses den ledamot som i valberedningen företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Bolaget ska senast den 31 december varje år informera sina aktieägare om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilka aktieägare dessa företräder och ange kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter.

Om en ledamot avgår ur valberedningen eller upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten, ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. Vid väsentliga förändringar i ägandet i Bolaget kan valberedningen besluta att dess sammansättning ska ändras för att reflektera sådan ägarförändring och därvid erbjuda efter förändringen berörd/a största aktieägare att utse representanter att ersätta tidigare utsedda representanter.

Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om förändringar i valberedningens sammansättning på så vis att Bolaget utan dröjsmål kan meddelas aktieägarna.

Valberedningen ska bereda och inför bolagsstämma där valfrågor ska behandlas lämna förslag till:

 • val av ordförande vid stämman
 • val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt arvode till ledamöter i styrelsens utskott
 • val av revisor och ersättning till denne, samt
 • nya principer för utseende av valberedning (i förekommande fall)

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Personuppgifter 
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Regnbågsvägen 8B i Göteborg och på bolagets hemsida (www.monivent.se) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i april 2020
Monivent AB
STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Prenumerera

Dokument & länkar