Monivent meddelar sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

Den 2 mars 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units i februari 2020. Nyttjandeperioden löper till och med den 4 mars 2021. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Monivent till en kurs om 8,20 SEK per ny aktie. Teaser och anmälningssedel hålls tillgängliga på Monivents (www.monivent.se), Sedermera Fondkommissions (www.se­dermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast den 4 mars 2021, alternativt säljer innehavda TO 1 senast den 2 mars 2021.

TO 1 i sammandrag
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Monivent till en kurs om 8,20 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Det finns 907 866 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Monivent cirka 7,4 MSEK för emissionskostnader.
Garantiåtaganden: Det finns avtal om vederlagsfritt garantiåtagande (top-down) om cirka 15 procent av den totala emissionsvolymen.
Antal utestående aktier: 6 684 958 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 55 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Monivent öka med 907 866 till 7 592 824 och aktiekapitalet kommer öka med 226 966,50 SEK till 1 898 206,00 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 12 % baserat på antalet aktier i Monivent efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 
Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Monivent i samband med optionslösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Varumärket Nordic Issuing (under Sedermera Fondkommission) är emissionsinstitut.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD

Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.