Viktig milstolpe uppnådd - första försäljningen av Monivent Neo100

Report this content

Monivent meddelar idag att bolagets första försäljning av Neo100 genomförts till en kund i Österrike. Därmed har ytterligare en viktig milstolpe av strategiskt betydelse uppnåtts för bolaget. Försäljningen har skett via Monivents distributör vilket även påvisar att bolagets val att sälja via distributörer fungerar väl.

I prospektet inför bolagets notering på Spotlight Stock Market i mars 2020 presenterade Monivent ett antal milstolpar. Några av de viktigaste var att färdigställa och CE-märka Neo100, bolagets produkt för klinisk användning, och genomföra den första försäljningen av produkten. Färdigställande och CE-märkning skedde i juli 2020 och nu har den första försäljningen genomförts. Denna försäljning är framförallt strategiskt viktig för bolaget och det ekonomiska värdet är av mindre betydelse.

”Att ytterligare en milstolpe är uppnådd är bevis på bolagets förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Det är naturligtvis också väldigt roligt att vi påbörjat försäljningen av Neo100 genom vår första distributör. Försäljningen visar att vår strategi med att använda distributörer med kontakter och kännedom på respektive marknad fungerar. Vi kommer nu att fortsätta våra förberedande lanseringsaktiviteter och kommer därefter enligt plan att påbörja lanseringen av produkten på selekterade marknader i Europa” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.