Cirkulärskrivelse med balansrapport per den 29 februari 2015 skickad till bolagets borgenärer

Bolagets rekonstruktör, advokat Bill Kronqvist, har den 4 mars 2016 tillställt bolagets borgenärer en skrivelse i enlighet med 2 kap. 13 § lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Till denna skrivelse finns bl.a. bolagets icke avstämda balansrapport per den 29 februari 2016 bifogad.

Angiven skrivelse finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.moretimegroup.se. Den finns även tillgänglig på Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB:s hemsida: www.hsa.se

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget
Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Dokument & länkar