Rekonstruktionerna av Moretime

Sedan den 26 februari 2016 befinner sig Moretime Professional Services AB (publ) samt ytterligare tre dotterbolag i företagsrekonstruktion. Under de gångna tre månaderna har i snabb takt anpassningar av verksamheten i enlighet med den preliminära rekonstruktionsplanen från den 18 mars 2016 genomförts.

I slutet av mars ingick Moretime en avsiktsförklaring med en strategisk investerare avseende en investering om ca 10 Mkr genom en riktad emission. I kombination med en företrädesemission på samma belopp utgjorde detta en tillräcklig finansiering för att kunna genomföra en omstrukturering och slutföra rekonstruktionen. Parallellt har också diskussioner förts med andra investerare.

Vi kan nu konstatera att emissionerna misslyckats. Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) har därför fattat beslut om att sälja 100% av aktierna i dotterbolaget Moretime Business Partner AB till ett dotterbolag till det Nordiska redovisnings- och IT företaget ECIT AS. Ett avtal med omedelbart tillträde undertecknades under gårdagen. I ECIT:s regi får bolaget förutsättningar för att slutföra rekonstruktionen och fortsätta bedriva en i grunden sund och framgångsrik redovisningsverksamhet till gagn för kunder och medarbetare.

Den likvid som erhålls vid ovanstående försäljning är inte tillräcklig för att bedriva verksamheten i övriga koncernbolag vidare. Försök till att involvera Moretimes största långivare i en lösning har också visat sig fruktlösa.

Rekonstruktören och bolagens styrelser gör därför bedömningen att förutsättningar för att fortsätta rekonstruktionerna saknas. Som en konsekvens av det kommer idag konkursansökan för Moretime Professional Services AB (publ), MDS Digital Solutions AB och Moretime Financial Services AB att lämnas in till Stockholms tingsrätt.

Eftersom en framgångsrikt genomförd och avslutad rekonstruktion var en förutsättning för genomförandet av den pågående företrädesemission så kommer denna i enlighet med villkoren inte att genomföras. Erlagd emissionslikvid kommer att återbetalas.

Lawline AB, som inte befinner sig i företagsrekonstruktionen, har som en konsekvens av akuta likviditetsproblem överlåtit verksamheten till ett nystartat bolag som har för avsikt att bedriva verksamheten vidare.

Frågor angående hanteringen av samtliga borgenärers fordringar kommer att besvaras av konkursförvaltaren i respektive bolag så snart sådan har utsetts av tingsrätten.

”Jag är övertygad om att ett sammanhållet Moretime med en fot i en traditionell redovisnings- och rådgivningsverksamheten och en fot i den nya digitala världen hade kunnat nå de mål vi satt upp. Uppenbarligen har vi inte lyckats övertyga marknaden och investerare och nu får vi ta konsekvenserna av detta. Mina tankar går till alla fantastiska medarbetare och aktieägare som ställt upp under den här resan” säger Carl-Fredrik Morander, styrelseordförande och stor aktieägare i Moretime i en avslutande kommentar.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Om oss

Moretime är verksamt inom nischen kompetens- och kapitalförsörjning till SME-företag med målsättningen att skapa ett ledande ekosystem för affärstjänster till denna målgrupp.

Dokument & länkar