Motion Display offentliggör tilläggsmemorandum med anledning av ny strategiskt viktig order

Report this content

Motion Display Scandinavia AB (”Motion Display” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett tilläggsmemorandum med anledning av att Bolaget den 25 oktober 2021 offentliggjorde en order av strategiskt viktig karaktär under den pågående teckningsperioden i Bolagets kommande företrädesemission (”Tilläggsmemorandumet”). Tilläggsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.motiondisplay.com), Augment Partners AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Motion Display den 25 oktober 2021 genom pressmeddelande offentliggjorde en ny strategiskt viktig order till ett värde av 1,5 MSEK, genomförd av en ledande leverantör av alkoholhaltiga drycker. Det är nio olika varumärken inom olika dryckeskategorier som deltar i beställningen. Displayerna kommer att distribueras rikstäckande i USA till flera marknader, inklusive spritbutikskedjor. Leverans sker under första kvartalet 2022.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsmemorandum har gjort en anmälan eller på ett annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga senast den 28 oktober 2021. Återkallelse ska ske skriftligt till Aqurat Fondkommission AB, ärende: Motion Display, Box 7461, 103 92 Stockholm eller e-post till info@aqurat. se. Investerare som anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne inte vidta några åtgärder. Emissionsmemorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på www.motiondisplay.com, https://offers.augment.se och www.aqurat.se. För fullständig information och övriga villkor om företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Anna Engholm, VD Motion Display Scandinavia AB

anna.engholm@motiondisplay.com

+46 70-979 35 04

Om Motion Display Scandinavia AB

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Bolaget har utvecklat ett revolutionerade sätt att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens. Omfattande dokumentation visar på såväl starkt ökad uppmärksamhet som drastiska försäljningsökningar vid användning av Motion Displays blinkade skyltar. Displayernas extremt låga strömförbrukning och dess pappersliknande egenskaper, gör att displayerna hanteras lika enkelt som traditionella pappers- och plastskyltar med statiska budskap.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i ovan nämnda jurisdiktioner eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i investeringsmemorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela investeringsmemorandumet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.