Avsikt att ansöka om avnotering

Report this content

Med Moxietech’s aktieägares bästa i fokus kommer styrelsen för MoxieTech Group AB (publ) (”Bolaget”) efter diskussion med Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) att besluta om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North. Som skäl till detta anför styrelsen följande:

- Begränsad likviditet i aktien. Nasdaq har vid upprepade tillfällen ombett Bolaget att vidta åtgärder för att förbättra likviditeten i aktien. Till följd av detta ingick Bolaget den 11 oktober 2018 ett likviditetsavtal med Pareto Securities. Trots detta har handeln i aktien varit långt ifrån tillfredställande.

- Lågt antal kvalificerade aktieägare. Vid en avstämning 2019-07-31 hade bolaget 95 kvalificerade aktieägare dvs aktieägare som ägde en aktiepost i Bolaget till ett värde över 500 euro. Över tid har detta varit en nedåtgående kurva och Bolaget ser inga tendenser att detta kan komma att ändras inom överskådlig tid. Enligt Nasdaq uppfyller Bolaget just nu inte noteringskraven vad gäller antalet kvalificerade aktieägare, vilket ej är acceptabelt enligt noteringsavtalet.

- Endast 297 aktieägare. Bolaget hade vid avstämningstidpunkten 2019-07-31 endast 297 aktieägare. Trenden har den senaste tiden varit konstant nedåtgående och Bolaget ser inga tendenser att detta kan komma att ändras inom överskådlig tid. Med anledning av detta kan man konstatera att det sannolikt inte finns förutsättningar för ändamålsenlig handel i aktien.
 

- Bolagets ekonomiska ställning. Under de senaste åren har Bolaget redovisat negativa resultat vilka har påverkat Bolagets egna kapital negativt. Anledningen till de negativa resultaten är framförallt följande:

1. För att långsiktigt kunna konkurrera på rekryterings- och bemanningsmarknaden har Bolaget genomfört omfattande investeringar i en digital plattform med syftet att digitalisera delar av branschen. Det är och har varit styrelsens bedömning en nödvändighet för att Bolagets verksamhet långsiktigt skall kunna konkurrera och på så vis skapa långsiktiga värden för aktieägarna. Branschen har låga marginaler och för att överleva krävs investeringar i digital infrastruktur.

2. Styrelsen har konstaterat att Moxietech’s kostnader för att vara noterat på Nasdaq First North är för höga i förhållande till omfattningen av Bolagets verksamhet för att Bolaget långsiktigt ska kunna klara av att bära desamma. Att kapitalisera upp verksamheten i syfte att fortsätta att vara ett noterat bolag är enligt styrelsens bedömning ej en långsiktigt framkomlig lösning för aktieägarna då noteringskostnaderna förväntas ta en stor del av framtida, eventuellt positiva, resultat i anspråk.

Styrelsen har genom förvärv strävat efter att öka omsättningen och marginalen i verksamheten men kan med facit i hand konstatera att det är en alldeles för kostsam och riskfylld väg att fortsätta på. Styrelsen kan därmed inte över överskådlig tid se att Bolagets marginaler förbättras eller att omsättningen når de nivåer som krävs för att motivera att vara ett noterat bolag.

Med aktieägarnas bästa som utgångspunkt måste styrelsen agera. För att över tid inte riskera Bolagets verksamhet behöver verksamheten omstruktureras i kombination med omfattande kostnadsbesparingar. För att komma till rätta med det ekonomiska läget och på sikt kunna uppvisa ett positivt resultat krävs det bland annat att Bolaget genomför strukturella förändringar i koncernen. För att kunna genomföra dessa strukturella förändringar som förväntas leda till ett långsiktigt lönsamt Bolag bör hela den struktur som är kopplad till att vara ett noterat bolag monteras ned. Med aktieägarnas bästa i fokus avser styrelsen sålunda att i närtid ansöka om en avnotering av Bolagets aktier på Nasdaq First North.
  

Efter genomförd avnotering planerar Bolaget att genomföra en företrädesemission i storleksordningen upp till 13 miljoner. Syftet med företrädesemissionen är att förbättra verksamhetens ekonomiska situation samt skapa förutsättningar för Bolaget att genomföra nödvändiga förändringar i syfte att anpassa Bolaget till den nya situationen. Nämnda emission kommer att genomföras snarast efter det att Bolagets aktier har avnoterats.

Så snart Bolagets aktier har avnoterats kommer rapportrutinerna till aktieägarna att förändras i syfte att reducera kostnaderna. Effekterna av det är att Bolaget framgent kommer att följa aktiebolagslagen och därmed endast rapportera till sina aktieägare i samband med årsbokslut och bolagsstämmor. Vidare kommer även Bolagets organisation delvis att förändras.

Sammantaget är målsättningen att verksamhetens bolag ska bli mer självständiga. Det kommer ej antas någon tillväxtstrategi genom förvärv. Någon exitstrategi där målsättningen är att sälja något av bolagen är ej heller aktuellt. Fokus framgent är att bolagen ska utvecklas var och ett för sig och på så vis skapa förutsättningar för att bli lönsamma och hälsosamma verksamheter. Planen är att långsiktigt bygga upp var och ett av bolagen och på sikt skapa verksamheter som ger god avkastning till sina aktieägare genom årliga aktieutdelningar.

Styrelsen MoxieTech Group AB
 

Frågor gällande detta pressmeddelande besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl:14:00

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: 08-50301550 ca@mangold.se

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 600 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever på över 100 skolor.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

  • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
  • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
  • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
  • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.


MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har fyra fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på marknaden.

Taggar:

Dokument & länkar