Bokslutskommuniké 2016/2017 Fortsatt stark tillväxt med ökad lönsamhet

Perioden feb-apr 

  • Omsättningen ökade till 48,0 MSEK (35,1) vilket motsvarar en ökning om 37%
  • EBITDA uppgick till 3,2 MSEK (1,2) vilket motsvarar en ökning med 171% och ger en EBITDA marginal om 6,8% (3,4%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (0,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 MSEK (-3,2)

Perioden maj-apr 

  • Omsättningen ökade till 174,1 MSEK (134,2) vilket motsvarar en ökning om 30%
  • EBITDA uppgick till 9,4 MSEK (5,0) vilket motsvarar en ökning med 86% och ger en EBITDA marginal om 5,4% (3,8%)
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK
    (varav minoritetens andel 0,1 MSEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 MSEK (1,7)

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,14 SEK per aktie (0,12)

Förvärvet av Magna AB skall delvis (9,6 MSEK) finansieras med nyemitterade aktier i Maxkompetens Sverige AB. Exakt antal nyemitterade aktier är inte fastställt då avstämningsperioden löper fram till och med 2017-07-31. Styrelsen bedömning är att man kommer emittera ca 1,4 miljoner aktier + -12 %. Efter emissionen beräknas antal aktier därmed uppgå till ca 12 979 816 aktier (11 579 816) och utdelningen förväntas därmed uppgå till ca 1,8 MSEK.

Gungställningen AB har beslutat att amortera hela sin del av utdelningen vilket innebär att merparten av utdelningen således kommer att återbetalas till Maxkompetens Sverige AB såsom amortering.

Vd:s kommentar

Maxkompetens har haft ytterligare ett händelserikt år. Våra rapporter visar att vår fastlagda strategi och vårt fokuserade arbete steg för steg tar oss närmare vårt mål om 8% i EBITDA. EBITDA-marginalen för fjärde kvartalet landade på 6,8% mot 3,4% för motsvarande period föregående år. Att avsluta året med ett kvartal som är det resultatmässigt bästa sedan noteringen 2015 känns inte bara bra utan visar även att vi valt rätt väg. Trots att merparten av vårt arbete syftar till att öka marginalen uppvisar vi en organisk tillväxt för fjärde kvartalet på cirka 28%. Det kan jämföras mot bemanningsföretagens rapporterade tillväxt på 19% för kvartal 1 (jan – mars). Omsättningsökningen för fjärde kvartalet inklusive förvärv uppgick till 37% vilket motsvarar en omsättning om 48 034 tkr, att jämföras med 35 123 tkr för samma period föregående år.

Det är en i grunden bra orderingång i kombination med ett strukturerat arbete som vi ser resultatet av, trots att april innehöll väldigt få debiterbara dagar. Kandidatbristen på marknaden gör sig påmind för flertalet av våra affärsområden och vi arbetar intensivt med att utveckla vår digitala plattform WAP (Work and Passion). WAP förväntas successivt minska vår känslighet mot att drabbas av kandidatbrist oavsett hur arbetsmarknaden utvecklar sig.

Maxkompetens intäkter ökade för helåret 2016/2017 till 174 071 tkr att jämföras med 134 178 tkr för föregående räkenskapsår, en ökning med 30%. Under samma period ökade EBITDA-resultatet till 9 369 tkr från 5 047 tkr, en ökning med 86%.

Som jag tidigare kommunicerat är vi på rätt väg och våra planer för innevarande år känns väl genomtänkta och väl balanserade samtidigt som vi har stabila ledarteam som för bolagen framåt. Vi fortsätter att löpande förbättra marginalen och välja våra affärer. Vi lägger stor energi och kraft på integrationen av våra förvärv. Jag kan också glädjande meddela att förvärvet av Magna har fungerat mycket bra. Vi är redan före tidsplanen i form av personlig integration och säkrade affärer. Multiekonomernas integration påbörjas på allvar efter sommaren med systemintegration och flytt till våra lokaler.      

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Frågor gällande denna rapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se


Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl:08:45 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar