BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017/2018

Report this content

Perioden feb-apr

 • Omsättningen ökade till 65,8 MSEK (48,0) vilket motsvarar en ökning om 37% (37%)
 • EBITDA uppgick till 2,4 MSEK (3,2) vilket ger en EBITDA-marginal om 3,7 %
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (1,6). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 2,8 MSEK (0,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 MSEK (-2,3)

Perioden maj-apr

 • Omsättningen ökade till 252,1 MSEK (174,1), vilket motsvarar en ökning om 45% (30%)
 • EBITDA uppgick till 10,4 MSEK (9,4) vilket motsvarar en ökning om 11% (86%) och ger en EBITDA marginal om 4,1% (5,4%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK (3,6). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 9,6 MSEK (3,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,7 (4,3) MSEK

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018.


Vd:s kommentar

MoxieTech har haft ett omvälvande och händelserikt år. Två större förvärv har genomförts och integrerats samtidigt som vi bytt lönesystem, genomfört ett namnbyte, infört ett elektroniskt fakturasystem, bytt till en säkrare IT-miljö som är anpassad till framtiden samt implementerat GDPR. Dessa större förändringar har genomförts framgångsrikt. Under perioden har vi dessutom ökat vårt kundfokus samt förbättrat våra affärsrutiner så att vi kan leverera 11% högre EBITDA än föregående år samt en omsättningsökning för bokslutsåret på 45%. Koncernen har under året tagit ytterligare några steg i digitaliseringsprocessen och infört ett antal system för att effektivisera, få kostnadskontroll och säkrare funktioner.

Fjärde kvartalet har för koncernen varit ett positivt kvartal med en tillväxt på 37%. Kvartalets EBITDA på 2 430 MSEK är som planerat och förväntat lägre än föregående års EBITDA på 3 247 MSEK till följd av att vi kostnadsför HR-Tech satsningen. Kvartalet innehåller som jag tidigare rapporterat kostnader för teknikutveckling samt marknadsföringskostnader för det nya affärsområdet HR-Tech, Work and Passion AB. Satsningen aktiveras inte i balansräkningen och kommer därmed belasta koncernens resultat de närmaste 12 månaderna.

Våra respektive affärsområden har utvecklats positivt, enligt min förväntan och strategiska plan.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning

Maxkompetens har fortlöpande under året förbättrat sina ordermarginaler och ökat sin rekryteringsandel. Rekryteringsandelen för det fjärde kvartalet blev 10,4% att jämföras mot Kompetensförsörjningsmarknadens 3,5%. Omsättningstillväxten fortsätter att öka i snabb takt och placerar nu in MoxieTechs bemanning och rekrytering på 20:e respektive 21:a plats på Kompetensföretagens topp 25-lista för största kompetensförsörjningsföretagen i landet, Q1 2018. Under året har tre lokalkontorsflyttar genomförts för att anpassa affärsområdet till tillväxten.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPool ökar sin ordermarginal och stärker sin marknadsledande position. Ordermarginalen på Affärsområdets största segmentet Skolsjuksköterskor har ökat 1,5% trots stark löneutveckling för kandidater på området. Orderingången är mycket god och omfattningen på inneliggande uppdrag har ökat med 14,5% mätt på perioden vårterminen 2018 mot samma period föregående år. Affärsområdets största utmaning är fortsättningsvis bristen på kvalificerade kandidater och fokus under året har varit att tydligare anpassa utbudet efter efterfrågan. Under året, vilket till viss del påverkat omsättningsutvecklingen har olönsamma kunder omförhandlats och prisjusteringar för ramavtalskunder genomförts i syfte att följa löneutvecklingen. Utfallet av de samlade åtgärderna kommer att visa sig fullt ut under innevarande år. Affärsområdet har under året förstärkt kapaciteten på Vårdgivarorganisationen som nu omfattar ca 60% av affärsområdet, expanderat geografiskt med fokus på region Väst och har fått en utökad leverans till kommunala skolor. 

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Multiekonomerna har sedan förvärvet i september 2017 gått samman med Hampf Ekonomi och Redovisning AB. För affärsområdet har det betytt förändringar inom alla områden. Nya ägare, ny ledning, nya roller, många nya medarbetare och kollegor, flytt till nya lokaler samt tillhörande systembyten. Trots ett omvälvande år har integrationen i koncernen och sammanslagningen fallit väl ut. Kund och orderinflödet till affärsområdet bedöms som mycket gott. Affärsområdet har bibehållit sina ordermarginaler och omsättningstillväxt samtidigt som kvalitet och kundnöjdhet har kunnat bevarats. Multiekonomerna har under året etablerat lönetjänsten i leveransportföljen.

Affärsområde HR-Tech

Den digitala satsningen på Work and Passion som är helt inriktad på HR-Tech är koncernens största satsning och bedöms också bli koncernens största affärsområde inom 3 år. Den tekniska plattformen som ligger till grund för Work and Passion är som förväntat tidskrävande och kostsam att utveckla. Utvecklingen har tagit längre tid än beräknat men nu har en första version lanserats. Tillströmningen av kandidater i systemet har varit över förväntan och intresset hos kundföretagen är stort. Avtal har ingåtts med ett flertal spännande kundföretag. Under hösten lanserar vi version 2.0 där flertalet efterfrågade funktioner finns med. Investeringen i affärsområdet kommer belasta koncernens resultat de kommande 12 månaderna men vi kan redan nu konstatera att vår satsning är rätt och kommer över tid skapa oss en särställning på marknaden. Vi har i och med denna satsning gått från att vara ett traditionellt kompetensförsörjningsbolag till att bli ett spännande utvecklingsbolag med framtida internationella ambitioner.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Förändringar i koncernens sammansättning under året

Magna AB förvärvades 1 juni 2017 och har konsoliderats 11 månader.

Multiekonomerna J&M AB förvärvades 1 september 2017 och har konsoliderats 8 månader.

Omsättning

Koncernens omsättning ökade under fjärde kvartalet till 65,8 MSEK (48,0 varav nettoomsättningen uppgår till 65,2 MSEK (48). En ökning med 37% (37%).

Koncernens omsättning under helåret ökade till 252,1 MSEK (174,1) varav nettoomsättningen uppgår till 251,2 MSEK (173,1). En ökning med 45% (30%).

I fjärde kvartalet 17/18 ingår till skillnad från samma period föregående år omsättningen från Magna AB samt Multiekonomerna J&M AB i koncernen i sin helhet.

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under fjärde kvartalet till -0,4 MSEK (2,4). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (0,9).

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick på helåret till 0,7 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 0,3% (3,5%). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 9,0 MSEK (3,2).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 april 2018 till 5,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden feb-apr till -1,3 MSEK (-2,3). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2,9 MSEK (2,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till 15,7 MSEK (4,3). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2,7 MSEK (2,6).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 25,0 MSEK (12,3) varav 17,6 MSEK (9,3) ingår i posten kortfristiga skulder.

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -0,2 MSEK (-1,8 )

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under helåret till -15,4 MSEK (-10,0) vilket till största del är hänförligt till förvärv av dotterföretag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2017-05-30. Genomförd due diligence utan anmärkning. Maxkompetens Sverige AB slutför förvärvet av Magna AB. Tillträdesdagen sattes till den 1 juni 2017.

2017-06-01. Tillträde Magna AB. En fast köpeskilling om 18,6 MSEK är avtalad. 9 MSEK betalas kontant vid tillträdet, resterande del om 9,6 MSEK betalas genom en apportemission till säljarna.

2017-09-01 Tillträde Multiekonomerna J&M AB. Multiekonomerna slås nu samman med Hampf Ekonomi och Redovisning AB under varumärket Multiekonomerna.

2017-09-18 tillkännager Maxkompetens Sverige AB (publ) att avtalet med Remium Nordic AB avseende Likviditetsgaranti har sagts upp och slutat gälla.

2018-03-16 Maxkompetens Sverige AB:s styrelse har beslutat att föreslå extra bolagsstämma, som kommer att äga rum under april månad 2018, att besluta om ett namnbyte på koncernen till MoxieTech Group AB.

2018-03-22 Maxkompetens Sverige AB höjer det finansiella målet. Med hjälp av nya affärsområdet inom HR-Tech siktar vi på att nå ett rörelseresultat (EBITDA) på 13% om 24 månader.

2018-04-17 Maxkompetens Sverige AB lanserar sin nya storsatsning Work and Passion

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2018-05-16 Fusionerna av Hampf Ekonomi och Redovisning AB samt Magna AB registrerade.

Med anledning av att Remium avvecklar sin Certified Adviser verksamhet den 1 juli 2018 har Remium efter godkännande från Nasdaq First North ingått avtal med Mangold Fondkommission AB att ta över rollen som Certified Adviser åt Remiums nuvarande CA-uppdrag och därmed vara MoxieTech Group ABs Certified Adviser.

Frågor gällande denna bokslutskommuniké besvaras av:

Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl:08:30 CET

Remium Nordic Holding AB är Bolagets Certified Adviser. (2018-07-01 Mangold Fondkommission AB)

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Om Bolaget:
MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 750 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 23 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

 • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
 • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
 • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
 • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

Taggar:

Dokument & länkar