BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018/2019

Report this content

Perioden feb-apr

 • Omsättningen uppgick till 60,3 MSEK (65,8) vilket motsvarar en minskning om -8% (37%)
 • EBITDA uppgick till 1,1 MSEK (2,4) vilket ger en EBITDA-marginal om 1,9 % (3,7)
 • EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 3,8 (4,2) vilket ger en EBITDA-marginal om 6,3% (6,4%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-1,0). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 2,7 MSEK (2,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 MSEK (-1,3)

Perioden maj-apr

 • Omsättningen uppgick till 249,6 MSEK (252,1), vilket motsvarar en minskning om -1% (45%)
 • EBITDA uppgick till -0,7 MSEK (10,4) vilket ger en EBITDA marginal om -0,3% (4,1%)
 • EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 9,1 (12,1) vilket ger en EBITDA-marginal om 3,7% (4,8%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,1 MSEK (-2,1). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 10,9 MSEK (9,6). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 MSEK (15,7)

  
Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.
  

Vd:s kommentar

MoxieTech har haft sitt första år utan nya bolagsförvärv sedan noteringen på Nasdaq first North 2015. 2018/2019 har istället präglats av ett stort fokus på att lansera och bygga upp koncernens nya affärsområde inom HR-Tech, Work and Passion AB. Satsningen på WAPPARE.SE har belastat koncernens resultat och likviditet de senaste 12 månaderna och trots att det varit utmanande har vi ett positivt kassaflöde från löpande verksamheten på 1,2 MKR sista kvartalet samt en sekventiell förbättring från de föregående två kvartalen. Samtidigt har vi amorterat 9,3 MKR på förvärvsrelaterade lån under året. Behovet av ytterligare kapital för att inte tappa fart i lanseringen innebar att koncernens styrelse under april 2019 informerade marknaden att man avser att undersöka möjligheten att ta in mer kapital för satsningen.

Koncernens omsättning minskade i det fjärde kvartalet till 60,3 MSEK jämfört med 65,8 MSEK samma period 2017/2018. Det är en minskning på 8 procent och påverkas av koncernens fortsatta arbete att minska mindre lönsamma kundsegment till förmån för högre marginaler i pågående affärer.

Koncernen har under det fjärde kvartalet genomfört anpassningar i sin organisation och kostnadsmassa efter nuvarande omsättningsnivåer.

Genomgående för alla affärsområden är att den begränsade tillgången på kvalificerade kandidater hämmar tillväxttakten.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning

Maxkompetens har fortlöpande under året förbättrat sina ordermarginaler och ökat sin rekryteringsandel. Det starka fokuset på lönsamma segment med tydlig prisstrategi har lett till ett minskat kundberoende och begränsad verksamhetsrisk. Rekryteringsandelen för det fjärde kvartalet blev 8,1% att jämföras mot Kompetensförsörjningsmarknadens 3,7%. MoxieTechs bemanning och rekrytering har stärkt sin marknadsposition ytterligare och placeras på 19:e respektive 23:e plats på Kompetensföretagens topp 25-lista för största kompetensföretagen i landet, Q1 2019.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPool fortsätter att utöka sin marknadsledande position och har nu ett vårdgivaransvar för ca 30 000 elever. Affärsområdet ökar framförallt via friskolor genom 3-åriga leveransavtal. Orderingången är mycket god men det kvarstår utmaningar med tillgången på kvalificerade kandidater. Affärsområdet har under perioden etablerat sig i region Väst genom att samgruppera med systerbolaget Maxkompetens i Borås.

Vårdgivarorganisationens omfattning bibehålls till ca 60% av Affärsområdet.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Multiekonomerna har en god orderingång och ett ständigt inflöde av nya kunder. I samband med både kundinflöde och prishöjningar har en del kunder både under perioden och året bytts ut. Bristen på kvalificerade redovisningskonsulter har varit tydlig under längre tid och vid den naturliga personalomsättningen utmanas organisationen extra mycket. Arbetet med digitalisering, debitering och faktureringsgrader fortgår och utvecklas väl. Ledarskapet i affärsområdet har förstärkts med en HR-inriktad ledare för att möta framtida personalförstärkningar och kundinflöde.

Affärsområde HR-Tech

Work and Passion, den digitala satsningen som är helt inriktad på HR-Tech har överträffat förväntningarna gällande registrerade kandidater i systemet. Vid periodens utgång tangerade affärsområdet 20 000 digitala kandidater. Under perioden har avtal ingåtts med Metrojobb, den största kommersiella plattformen för jobbannonser i Sverige. I maj, efter periodens utgång signerades ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingens enhet för digital matchning för att synkronisera teknik och därigenom nå ännu fler kandidater. Under perioden lanserades WAPCruiter, rekryteringsverktyget som erbjuds gratis till rekryterande företag. WAPPARE.SE har under det fjärde kvartalet haft 93st kundanvändare trots att affärsområdets fokus fortfarande är kandidatinförsel och inte köpande kunder.

Investeringen i affärsområdet har som jag rapporterat tidigare belastat koncernens resultat. Behovet av mer kapital för satsningen för att ytterligare öka lanseringstakten och säkra investeringen kvarstår. Partnerskapsmöten genomförs löpande och det finns ett stort intresse för produkten.

Trevlig sommar

Verkställande direktör, Ronny Siggelin
  

Förändringar i koncernens sammansättning under året

Inga förändringar i koncernens sammansättning i fjärde kvartalet som påverkar jämförelsen mot föregående år.

Magna AB förvärvades 1 juni 2017 och Multiekonomerna J&M AB förvärvades 1 september 2017 och påverkar jämförelsen under perioden maj-apr.

Omsättning

Koncernens omsättning minskade under fjärde kvartalet till 60,3 MSEK (65,8) varav nettoomsättningen uppgår till 59,8 MSEK (65,2). En minskning med -8% (37%).

Koncernens omsättning under helåret ökade till 249,6MSEK (252,1) varav nettoomsättningen uppgår till 248,8 MSEK (251,2). En minskning med -1 % (45%).

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under fjärde kvartalet till -1,6 MSEK (-0,4). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (2,5).

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick på helåret till -11,7 MSEK (0,7). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 10,0 MSEK (9,0).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 april 2019 till 3,6 (5,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden feb-apr till 1,2 MSEK (-1,3). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,5 MSEK (2,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till 1,4 MSEK (15,7). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,8 MSEK (2,7).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 22,3 MSEK (25,0) varav 19,9 MSEK (17,6) ingår i posten kortfristiga skulder varav utnyttjad checkräkningskredit 13,8 MSEK (8,3) utav beviljad 18 MSEK. Under året har bolaget amorterat 9,3 MSEK på förvärvsrelaterade lån.

Av de kortfristiga räntebärande skulderna är 1,0 MSEK lån från moderbolaget till marknadsmässiga villkor.

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 0 MSEK (--0,2)

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under helåret till 0 MSEK (--15,4).
  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.
  

Väsentliga händelser under perioden

2018-05-16 Fusionerna av Hampf Ekonomi och Redovisning AB samt Magna AB registrerades.

Med anledning av att Remium avvecklar sin Certified Adviser verksamhet den 1 juli 2018 har Remium efter godkännande från Nasdaq First North ingått avtal med Mangold Fondkommission AB att ta över rollen som Certified Adviser åt Remiums nuvarande CA-uppdrag och därmed vara MoxieTech Group ABs Certified Adviser.

2018-07-01 regeringens beslut om införandet av bonus malus-systemet för nya personbilar påverkar Affärsområde Bemanning och Rekryterings största kund och bidrar till en lägre omsättning och EBITDA med start i juli än budgeterat.

2018-09-20 MoxieTech’s dotterbolag Work and Passion AB lanserar nu en digital HR-tjänst med namnet wappare.se.

2018-10-11 MoxieTech Group AB ingår likviditetsgarantavtal med Pareto Securities AB.

2018-11-06 Martina Zetterkvist blir VD för startup-företaget Work and Passion AB.

2019-02-01 HR-tech satsningen Work and Passion AB tecknar avtal med Metrojobb, en del av Metro Media House AB, gällande samarbete för att erbjuda kandidater ett mervärde i rekryteringsprocessen.

2019-03-05 Kunskapsskolan i Sverige AB förlänger sitt samarbete med SkolPool Sverige AB i ytterligare en avtalsomgång om tre år. Tidigare avtal omsatte ca 45 miljoner på tre år och bedömningen är att omsättningen motsvarar den nivån för dessa tre avtalsår.

2019-03-14 MoxieTechs affärsområde Elevhälsa tecknar ett nytt treårigt avtal avseende Vårdgivarentreprenad med nya skolkoncernen Dibber Sverige AB, omsättningsvärdet för hela avtalsperioden uppskattas till ca 12-14 MKR.

2019-04-05 MoxieTech Group AB ser över kapitalstrukturen i bolagets största satsning, Work and Passion AB. Styrelsen har utsett en finansiell rådgivare med uppdrag att kapitalisera dotterbolaget Work and Passion AB. Genomförandet av transaktionen förväntas ske inom sex månader. Syftet med kapitaliseringen är att öka utrullningstakten avseende den färdigutvecklade produkten.
  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-05-08 Work and Passion AB tecknar avtal med Arbetsförmedlingens enhet för digital matchning, JobTech Development, gällande samarbete att synkronisera teknik och nå ännu fler kandidater.

2019-06-25 MoxieTechs affärsområde Elevhälsa har tecknat ett treårigt avtal avseende Vårdgivarentreprenad med skolkoncernen PPS Power Planning System AB, omsättningsvärdet för hela avtalsperioden uppskattas till ca 12-14 MKR.
  

Koncernens resultaträkning i sammandrag


  
  
Koncernens balansräkning i sammandrag


  

Koncernens förändring i eget kapital


  

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag


  

Koncernens nyckeltal

Redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
  

Definitioner nyckeltal

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar

EBIT
Rörelseresultat efter avskrivningar

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättningen

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintresse (med avdrag för latent skatt) i förhållande till balansomslutningen.
  

Bolagskalender

Räkenskapsår är 1 maj – 30 april.

2019-06-28    Bokslutskommuniké 2018/2019
2019-09-26    Delårsrapport Q1 2019/2020
2019-10-10    Årsstämma
2019-12-19    Delårsrapport Q2 2019/2020
2020-03-26    Delårsrapport Q3 2019/2020

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas 2019-10-10, kallelse till stämma sker enligt paragraf 8 i bolagsordningen. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från och med den 19 september på MoxieTech hemsida; www.moxietech.se

Frågor gällande denna bokslutskommuniké besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl:08:30
  

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: 08-50301550 ca@mangold.se
  

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

 • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
 • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
 • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
 • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom vårdgivaransvar och elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.
   

MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har fyra fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på marknaden.

Taggar: