Delårsrapport, Q3 nov-jan 2016/2017

Mycket starkt kvartal

Perioden nov-jan

  • Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal om 4,8 % (2,2 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,8 MSEK (0,0)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 MSEK (2,5)

Perioden maj-jan 

  • Omsättningen ökade till 126,0 MSEK (99,1), vilket motsvarar en ökning om 27 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,1 MSEK (3,9) vilket ger en marginal om 4,9 % (3,9 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (1,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 MSEK (4,9)

   
Vd:s kommentar

Under perioden november till januari ökade Maxkompetens intäkter från 31,8 MSEK till 49,3 MSEK vilket motsvarar en ökning om 55 %. Utöver förvärvad omsättningsökning har den organiska tillväxten varit över förväntan och väl över branschsnitt. Omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en positiv tillväxt med 12,0 % under det fjärde kvartalet (okt-dec) 2016.

EBITDA uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en EBITDA-marginal om 4,8 % (2,2 %) vilket motsvarar en ökning om 238 %. Ökningen i EBITDA visar att vårt fokus på marginalhöjande åtgärder både på affärsområdesnivå och koncernnivå har varit rätt valda aktiviteter och så långt väl genomförda.

Fortsatt fokus på lönsamheten prioriteras i våra strategiska planer för nästa räkenskapsår. Vårt långsiktiga mål om en EBITDA-marginal motsvarande 8 % står fast och jag är övertygad om att vi kommer nå detta inom en inte alltför lång framtid.

Digitaliseringsprojektet ”WAP” fortgår och implementeringen i verksamheten har påbörjats. Projektet är väldigt spännande att följa och jag är övertygad om att satsningen kommer att skapa konkurrensfördelar och ge oss ökad lönsamhet i verksamheten framöver. Digitaliseringsprojektet kommer resultera i att vi effektiviserar våra leveransprocesser men också ge oss en ny palett av tjänster som vi kan erbjuda nya och befintliga kunder.

Maxkompetens fortsätter fokusera på förvärv och vi arbetar intensivt med passande förvärvskandidater som skulle komplettera eller förstärka vår vision om en långsiktig hållbarhet. Integrationen av våra senaste förvärv har överträffat våra förväntningar och levererar resultat enligt plan.

Maxkompetens tredje kvartal som innefattar julledigheter är normalt en svagare period framförallt för skolverksamheten. Det är därför glädjande att konstatera det positiva utfallet av kvartalet trots detta.

Jag ser ljust på framtiden och kommande kvartal.

 
Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Perioden nov-jan 2016/2017

Omsättning
Koncernens omsättning ökade under tredje kvartalet till 49,3 MSEK (31,8).

I omsättningen under tredje kvartalet i år ingår förvärven Hampf Ekonomi & Redovisning AB samt Help at Work Sweden AB i koncernen i sin helhet, samt Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB med två månader under kvartalet.

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under tredje kvartalet till 1,4 MSEK (0,1) vilket ger en rörelsemarginal om 2,9 % (0,4 %). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 0,9 MSEK (0,6). I rörelseresultatet ingår kostnaden för koncernmässig reaförlust vid försäljning av dotterbolag om 0,3 MSEK (0,0).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 jan 2017 till 3,5 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden nov-jan till 3,4 MSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 8,8 MSEK varav 3,2 MSEK ingår i posten kortfristiga skulder.

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 1,6 MSEK vilket främst är hänförligt till inflödet från periodens försäljning av Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB samt utflödet från investeringar i övriga immateriella tillgångar vilket avser digitaliseringsprojektet. Kassaflödet från avyttrat dotterbolag uppgick till 2,2 MSEK vilket avser nettot av erhållen köpeskilling och såld kassa.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

Dotterbolaget Svensk vård & kompetensutveckling i Stockholm AB som ägdes till 65% har sålts till minoritetsägarna. Aktierna frånträddes 1 januari 2017. Bolagets resultat ingår därmed i koncernens resultat under två månader i tredje kvartalet.

Fusionen av Help at Work Sweden AB har registrerats 19 januari 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Maximal resultatbaserad tilläggsköpeskilling om 1,0 MSEK, avseende Hampf Ekonomi & Redovisning AB har fastställts, utbetalning har skett under fjärde kvartalet. Vidare ha fastställts att ingen tilläggsköpeskilling avseende Acentum Personal AB utgår och inga ansvarsförbindelser avseende tilläggsköpeskillingar kvarstår.

 
Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se


Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl:09:00 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning samt konsultlösningar inom ekonomi. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 450 konsulter ute på uppdrag och har vårdgivaransvaret för cirka 19 000 elever.

Taggar: