Delårsrapport Q2 aug-okt 2018/2019

Report this content

Perioden aug-okt

 • Omsättningen uppgick till MSEK 65,2 (66,7) vilket motsvarar en minskning om -2% (55%)
 • Resultat före avskrivningar. EBITDA, uppgick till 1,3 MSEK (4,6) vilket ger en EBITDA-marginal om 2,0 % (6,9%)
 • EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 3,5 MSEK (4,6) vilket ger en EBITDA-marginal om 5,3 % (6,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (0,9). Resultatet har under perioden belastats med avskrivningar om 2,7 MSEK (2,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 MSEK (0,9)

Perioden maj-okt

 • Omsättningen uppgick till 126,1 MSEK (121,7), vilket motsvarar en ökning om 4% (59%)
 • Resultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,3 MSEK (5,9) vilket ger en EBITDA-marginal om 0,3% (4,9%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,5 MSEK (0,2). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 5,5 MSEK (4,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 MSEK (10,4)

Vd:s kommentar

Under vårt andra kvartal tillsattes en VD för Work and Passion. Tech- och kommunikationsveteranen Martina Zetterkvists uppdrag blir att leda den nya digitala plattformen WAPPARE.se. WAPPARE.se utgör ett arbetssätt som vänder upp och ner på den traditionella kompetensförsörjningen och innebär en helt ny tjänst för företag och rekryterare som söker motiverade, erfarna kandidater både lättillgängligt och snabbt. Den nya tjänsten kräver både nytänk och en stor vana av digital kommunikation. Det handlar inte bara om hur dagens jobbsökare, ”millennials”, söker nya utmaningar och jobb utan hur hela samhället nu allt snabbare övergår till digitala hjälpmedel. Kandidatbasen har nu växt till 6 911 kandidatkonton.

Det största fokuset för satsningen på WAPPARE.se är att öka kandidatbasen. Som ett led i den satsningen har vi löpande kontakter med samarbetspartners på olika nivåer. Senast signerades ett samarbete med Jobb & Bostad som innefattar bland annat Jobb i Stockholm och ett tiotal andra grupper, vilka tillsammans har cirka 1,3 miljoner medlemmar. 

Work and Passions investeringskostnad uppgår under perioden till -2,2 MSEK vilket gör att EBITDA för perioden augusti till och med oktober uppgår till 1,3 MSEK. För samma period men exklusive satsningen för Work and Passion AB uppgår koncernens EBITDA till 3,5 MSEK att jämföras med 4,6 MSEK för jämförbar period föregående år.

Förutom investeringskostnaderna för WAPPARE.se så är kundtappet, som jag tidigare rapporterat om, den enskilda händelse som påverkat koncernen mest under det andra kvartalet. Kunden som är Affärsområde Bemanning och Rekryterings största kund har dragit tillbaka sina order i väntan på att den egna försäljningen återgår till det normala. För Affärsområdet som prognostiserat en årsomsättning på det kundavtalet på runt 23 MSEK har det givetvis fått konsekvenser vilket bidrar till koncernens negativa omsättningstillväxt detta kvartal. 

Affärsområde Rekrytering och Bemanning, Maxkompetens

Kompetensföretagens Kvartalsrapport Q3, 2018 jämfört med samma period 2017 visar på en minskad rekrytering med 1,7% vilket innebär att Kompetensföretagens rekryteringsgrad minskar till 2,8% (2,9%). Kompetensföretagens statistik visar också på en svag omsättningstillväxt på endast 0,4% (12,4%) för kvartal 3 (juli-sept.) jämfört med samma period föregående år. 

Trots nerdragningen av Affärsområdets största kund har Affärsområdet ej genomfört några kostnadsbesparingar. Valet att behålla befintlig kostnadsstruktur beror på Affärsområdets snabba återhämtning och fokus på övriga kunder och tjänsteområden som går bra och visar på bra prognoser framöver. Förutom kundtappet i omsättning påverkats också affärsområdet av omställningskostnader för personalen som varit knutna till den specifika kunden vilket påverkar resultatet negativt. Ordermarginalen i grundverksamheten har höjts 1% från jämförbar period föregående år och rekryteringsgraden når under andra kvartalet 7,6% (6,9%). Vilket är glädjande och ger positiva signaler. 

MoxieTechs bemanning och rekrytering behåller också sin position som 21: a största kompetensföretaget i undersökningen, Blue-collar och White-collar Kompetensföretagen Topp 25 Q3 2018.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPool har haft ett mycket bra kvartal och når väl upp till min förväntan. Omsättningen ökade med 27% mot jämförbart kvartal föregående år trots våra ökade marginalkrav på affärsområdets tjänster.  Kvartalets resultat ökade 35% och med ökad lönsamhet mot jämförbart kvartal föregående år. Affärsområdet har fortsatt god orderingång och antalet elever i vårdgivarorganisationen har ökat till 25 217 (25 028, första kvartalet) kandidatbristen är fortsatt den trånga sektorn för affärsområdet.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Efter en bra start på året belastas Multiekonomerna under det andra kvartalet av hög sjukfrånvaro som direkt påverkar antalet debiterbara timmar. Sammantaget når affärsområdet inte sina prognoser men bedömer att man kan hämta in de debiterbara timmarna som påverkats under perioden. Orderingången är fortsatt bra och prognoser för affärsområdet framöver ser goda ut. 

Sammanfattningsvis underpresterar MoxieTech detta kvartal och vi når inte våra uppsatta mål. Med hänsyn till att vi tappat en av koncernens största kunder är jag är dock nöjd med den återtagningstakt vi nu gör för att på snabbaste sätt kompensera detta bortfall. Prognoserna för respektive område ser bra ut och vi har fullt fokus på att leverera ett bra andra halvår.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

 
Förändringar i koncernens sammansättning

Magna AB har konsoliderats från och med 1 juni 2017 och Multiekonomerna J&M AB har konsoliderats från och med 1 september 2017 vilket påverkar jämförelsen med föregående år.

Omsättning

Koncernens omsättning uppgick under andra kvartalet till 65,2 MSEK (66,7) varav nettoomsättningen uppgår till 64,9MSEK (66,6).

Koncernens omsättning under maj-okt uppgick till 126,1 MSEK (121,7) varav nettoomsättningen uppgår till 125,8 MSEK (121,5).

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under andra kvartalet till -1,4 MSEK (2,1). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (2,3).

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick maj-okt till -5,1 MSEK (1,8). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 5,0 MSEK (4,0).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 oktober 2018 till 5,2 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden aug-okt till -2,2 MSEK (0,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3,2 MSEK (3,7). Under perioden har sista kvarvarande säljarreversen om 3,9 MSEK betalats (avseende Multiekonomerna J&M AB.)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under maj-okt till 1,6 MSEK (10,4). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1,4 MSEK (6,6).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 23,6 MSEK (28,8) varav 18,8 MSEK (18,7) ingår i posten kortfristiga skulder varav utnyttjad checkräkningskredit 11,6 MSEK (beviljad 18 MSEK).

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under andra kvartalet till 0 MSEK (-5,3 ).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under maj-okt till 0 MSEK (-15,1).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt MoxieTechs senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2018-10-10. MoxieTech Group AB (publ) höll årsstämma. Varvid beslut fattades att godkänna styrelsens förslag om att införa incitamentsprogram för anställda inom MoxieTech koncernen.

- emission av högst 260 000 teckningsoptioner till antingen anställda inom MoxieTech-koncernen eller till helägt dotterbolag. Incitamentsprogrammet har ej ännu genomförts.

- Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 17/18, utan att årets resultat balanseras i ny räkning.

2018-09-20. MoxieTechs dotterbolag Work and Passion AB lanserar en digital HR-tjänst med namnet WAPPARE.se.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2018-11-01. MoxieTech Group AB har träffat avtal om åtagande för Pareto Securities AB att vara Likviditetsgarant i Bolagets aktie.

 
Frågor gällande denna pressmeddelande besvaras av:

Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 dec 2018 kl:08:30

 
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 5030 1550

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

 • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
 • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
 • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
 • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom vårdgivaransvar och elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.

Taggar:

Dokument & länkar