DELÅRSRAPPORT Q3 NOV-JAN 2018/2019

Report this content

Perioden nov-jan

 • Omsättningen uppgick till 63,2 MSEK (64,6) vilket motsvarar en minskning om -2% (31%)
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,2 MSEK (2,1) vilket ger en EBITDA-marginal om -3,5 % (3,2%)
 • EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 0,1 MSEK (2,1) vilket ger en EBITDA-marginal om 0,2 % (3,2%)  
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-1,3). Resultatet har under perioden belastats med avskrivningar om 2,7 MSEK (2,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 MSEK (6,7)

Perioden maj-jan

 • Omsättningen uppgick till 189,3 MSEK (186,3), vilket motsvarar en ökning om 2% (48%)
 • Resultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,9 MSEK (8,0) vilket ger en EBITDA-marginal om  -1,0% (4,3%)
 • EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till 5,3 MSEK (8,0) vilket ger en EBITDA-marginal om 2,8 % (4,3%)
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-1,1). Resultatet har under perioden belastas med avskrivningar om 8,2 MSEK (6,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,3 MSEK (17,1)
    

Vd:s kommentar

Efter ett sämre andra kvartal förväntade vi oss ett starkare tredje kvartal. Återhämtningstakten har dock fördröjts på grund av det rådande marknadsläget i kombination med bristen på kvalificerade konsulter/kandidater. Kompetensföretagens Kvartalsrapport Q4, 2018 jämfört med samma period 2017 visar på en negativ tillväxt med -4,3%. Till följd av detta har vi vidtagit åtgärder på berörda affärsområden vilka kommer att börja få effekt under det fjärde kvartalet.

Vi ser en kompetensförsörjningsbransch under förändring. Digitaliseringens ökade påverkan på dagens företagande, inte bara genom förändrade köpmönster kring kompetensförsörjning utan också den ständigt ökade efterfrågan på kompetens i rätt tid har inneburit att företag ser sig om efter andra alternativ till traditionell rekrytering. Alternativ som är såväl snabbare och flexiblare som billigare. Den som inte tar digitaliseringen på allvar kommer att bli omsprungen. Investeringen i Work and Passion är inte bara den största satsningen utan också den viktigaste satsningen koncernen gjort på senare år. Att självfinansiera en sådan satsning är utmanande då det innebär att balansera utvecklingstakten avseende det nya området mot investeringar i övriga affärsområden.

Work and Passions direkta investeringskostnad uppgår under perioden till -2,3 MSEK vilket bidrar till att EBITDA för perioden november till och med januari uppgår till -2,2 MSEK. För samma period men exklusive satsningen för Work and Passion AB uppgår koncernens EBITDA till 0,1 MSEK att jämföras med 2,1 MSEK för jämförbar period föregående år.

Affärsområde HR-Tech

Work and Passions Kandidatbas med kandidater som är öppna för nya jobberbjudanden har under kvartal tre ökat med 101% och ökar för närvarande med ca 500 kandidater i veckan, utan att externa partnerskap bidrar med tillväxten i skrivande stund. Som jag tidigare meddelat har ett partneravtal med Metro Jobb tecknats som kommer att ytterligare öka takten på kandidater som registrerar sig på marknadsplatsen WAPPARE.SE

Work and Passion har under kvartalet fått många förfrågningar om samarbeten. Samarbeten som både kan öka hastigheten att få in kandidater men också samarbeten som innebär spännande möjligheter för att koppla olika kundföretag närmare tjänsten wappare.se. Med nuvarande investeringstakt klarar bolaget inte av att fullt ut ta tillvara på de affärsmöjligheterna.

Det största fokuset för satsningen på WAPPARE.se är för närvarande att öka kandidatbasen.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning, Maxkompetens

Kompetensföretagens Kvartalsrapport Q4, 2018 jämfört med samma period 2017 visar på en negativ tillväxt med -4,3% ”lätt inbromsning i branschen då inga regioner hade en positiv utveckling”. Affärsområdets återhämtning och fokus på övriga kunder och att ta igen tappet av affärsområdets största kund går fortfarande åt rätt håll men försenas av branschutvecklingen. Affärsområdet har en betydligt försämrad lönsamhet mot jämförbart kvartal föregående år. Åtgärder att anpassa kostnader och storlek i Affärsområdet har genomförts och börjar ge effekt under det fjärde kvartalet.

Trots en långsammare återhämtning än planerat bibehåller MoxieTechs bemanning och rekrytering sin position som nummer 21 i undersökningen Blue-collar Topp 25 Q4 2018 samt ökar en placering till det 20:e största kompetensföretaget i Kompetensföretagens undersökning White-collar Topp 25 Q4 2018.

Affärsområdet har under kvartalet implementerat ett nytt rekryteringssystem som ett led i att effektivisera rekryteringsprocessen och digitalisera verksamheten.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPool har haft ytterligare ett mycket bra kvartal. Omsättningen ökade med 16% mot jämförbart kvartal föregående år. Affärsområdet har både förlängt pågående avtal och tecknat nya som kommer att löpa minst i tre år. Affärsområdet har fortsatt god orderingång och antalet elever i vårdgivarorganisationen har ökat till 25 299 (25 217, andra kvartalet) kandidatbristen är fortsatt den trånga sektorn för affärsområdet men förtroendet för varumärket ökar stadigt.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Multiekonomerna fortsätter att utmanas av sämre effektivitet på grund av sjukfrånvaro och personalbrist. Affärsområdet når fortfarande inte sina mål under det tredje kvartalet men har genom nyrekrytering en betydligt bättre position att nå utsatta mål framöver. Orderingången och kundunderlaget är fortsatt bra. 

Sammanfattningsvis underpresterar MoxieTech det tredjekvartalet och vi når inte våra uppsatta mål. Åtgärder i form av inbesparingar och anpassningar är beslutade och genomförda och kommer att börja få effekt under det fjärde kvartalet.
  

Verkställande direktör, Ronny Siggelin
  

Förändringar i koncernens sammansättning

Inga förändringar i Koncernens sammansättning under det tredje kvartalet i jämförelse med föregående år.

Magna AB har konsoliderats från och med 1 juni 2017 och Multiekonomerna J&M AB har konsoliderats från och med 1 september 2017 vilket påverkar jämförelsen med föregående år under perioden maj-jan.

Omsättning

Koncernens omsättning uppgick under tredje kvartalet till 63,2 MSEK (64,6) varav nettoomsättningen uppgår till 63,1 MSEK (64,6).

Koncernens omsättning under maj-jan uppgick till 189,3 MSEK (186,3) varav nettoomsättningen uppgår till 189,0 MSEK (186,0).

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under tredje kvartalet till -4,9 MSEK (-0,7). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (2,5).

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick maj-jan till -10,1 MSEK (1,1). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 7,5 MSEK (6,5).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 januari 2019 till 2,9 MSEK varav 0,1 MSEK klientmedel.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden nov-jan till -1,4 MSEK (6,7). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,8 MSEK (-6,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under maj-jan till 0,3 MSEK (17,1). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2,3 MSEK (-0,1).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 22,8 MSEK (22,1) varav 19,2 MSEK (13,4) ingår i posten kortfristiga skulder varav utnyttjad checkräkningskredit 13,0 MSEK (beviljad 18 MSEK).

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under tredje kvartalet till -0,0 MSEK (-0,1).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under maj-jan till -0,0 MSEK (-15,2).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt MoxieTechs senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2018-11-06. Martina Zetterkvist utses till VD för Work and Passion AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-02-01. Work and Passion AB meddelar att man tecknat avtal med Metrojobb, en del av Metro Media House AB

2019-03-05. Kunskapsskolan i Sverige AB förlängde sitt samarbete med SkolPool Sverige AB med tre år.

2019-03-14. MoxieTechs affärsområde Elevhälsa tecknar ett nytt treårigt avtal avseende Vårdgivarentreprenad med nya skolkoncernen Dibber Sverige AB.
  

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 kl:08:30
  

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: 08-50301550 ca@mangold.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018 genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800 jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en stark position på marknaden.

 • Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.
 • Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.
 • Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.
 • SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning, rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom vårdgivaransvar och elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av tjänster inom kompetensförsörjning.
 

MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har fyra fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på marknaden.

Taggar:

Dokument & länkar