God tillväxt med lysande framtidsutsikter

Report this content

Perioden nov-jan

  • Omsättningen ökade till 64,6 MSEK (49,3), vilket motsvarar en ökning om 31 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 MSEK (2,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,2 % (4,8 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 MSEK (0,8) Resultatet har under perioden belastats med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK att jämföra mot 0,9 MSEK föregående år. Avskrivningarna är hänförliga till förvärv.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 MSEK (3,4)

Perioden maj-jan 

  • Omsättningen ökade till 186,3 MSEK (126,0), vilket motsvarar en ökning om 48 %
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 30% och uppgick till 8,0 MSEK (6,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,3 % (4,9 %)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK (2,1) Resultatet har under perioden belastats med goodwillavskrivningar om 6,5 MSEK att jämföra mot 2,4 MSEK föregående år. Avskrivningarna är hänförliga till förvärv.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 MSEK (6,6)

Vd:s kommentar

Tredje kvartalet har för koncernen varit ett positivt kvartal med en tillväxt på över 30%. Våra respektive affärsområden har utvecklats positivt med ordermarginalförbättringar i samtliga affärsområden. Orderingången har varit god och efterfrågan känns lika stark i innevarande kvartal. Tredje kvartalet innehåller som jag tidigare rapporterat normala säsongsvariationer som belastar både SkolPool och Multiekonomerna, integration och flyttkostnader av förvärvade bolag men framförallt kostnader för systemutvecklingen av den digitala plattformen Work and Passion som utgör verksamheten för det nya affärsområdet HR-Tech.

Renodlat för dessa extra kostnader är koncernen nu på en nivå där vi kan leverera resultat som gör att vi skulle kunna nå vårt finansiella mål, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 8%. Innan vi hinner uppleva målet ackumulerat på ett år är det dags för nästa steg i utvecklingen för den här snabbväxande koncernen. Med hjälp av vårt nya affärsområde inom HR-Tech siktar vi på att nå ett rörelseresultat (EBITDA) på 13% om 24 månader. Satsningen aktiveras inte i balansräkningen och kommer därmed belasta koncernens resultat de närmaste 12 månaderna. Vi beräknar att kunna självfinansiera investeringen genom övrig egen verksamhet.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning
Genom att styrelsen nu föreslagit att koncernen skall byta namn till MoxieTech Group AB kan affärsområde Rekrytering och Bemanning få ensamrätt på varumärket Maxkompetens. Maxkompetens har under perioden utvecklats enligt plan. Ordermarginalerna i affärerna har förbättrats. Affärsområdet ökar rekryteringsgraden till 7,7% jämfört med marknadens 3,7%. Resultatet för affärsområdet belastas av integrationskostnader till följd av förvärvet av Magna.

Affärsområde Elevhälsa
SkolPool ökar sin ordermarginal och stärker sin marknadsledande position ytterligare. Affärsområdet har tillfört flera tusen elever under perioden och har nu totalt ett vårdgivaransvar för 23 237 elever.  

Affärsområde Ekonomi och Redovisning
Multiekonomerna bibehåller sin ordermarginal i höjd med marknads och löneutvecklingen och ökar i både debitering och faktureringsgrad. Resultatet för affärsområdet belastas fortfarande av kostnader för integration och flytt. I februari förväntas nämnda kostnader vara helt borta.

Affärsområde HR-Tech
Den digitala satsningen Work and Passion är vårt nyaste affärsområde och är helt inriktat på HR-Tech. Work and Passion är koncernens största satsning och bedöms också bli koncernens största affärsområde inom 3 år. Lanseringen av affärsområdet kommer att ske under april i år.

På bara två år, som i sammanhanget är relativt kort tid och med relativt små medel har vi lyckats att skapa och färdigställa en digital plattform som tillsammans med marknadens stora behov av kompetensförsörjning gör att vi ser väldigt ljust på framtiden för koncernen. Investeringen i HR-Tech kommer att belasta resultatet framöver samtidigt finns det inget som tyder på att både vår tillväxtresa och våra marginaler i grundverksamheten inte fortsätter att öka.  

Verkställande direktör, Ronny Siggelin


Perioden nov-jan 2017/2018

Förändringar i koncernens sammansättning
MultiEkonomerna J&M AB har konsoliderats från och med 1 september 2017.

Magna AB har konsoliderats från och med 1 juni 2017.

Under tredje kvartalet föregående år konsoliderades Svensk Vård & Kompetensutveckling i Stockholm AB till och med 31 december 2016.

Omsättning
Koncernens omsättning ökade under tredje kvartalet till 64,6 MSEK (49,3) varav nettoomsättning 64,6 MSEK vilket ger en tillväxt med 31 % (55%).

Resultat
Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under tredje kvartalet till -0,7 MSEK (1,4) vilket ger en rörelsemarginal om -1,0 % (2,9 %). Rörelseresultatet har under perioden belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK att jämföra mot 0,9 MSEK föregående år.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick per den 31 januari 2018 till 3,6 MSEK varav 0,1 MSEK klientmedel. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden nov-jan till 6,7 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden nov-jan till -6,7 MSEK och avser amortering.

Koncernens räntebärande skulder uppgick per den 31 januari 2018 till 22,1 MSEK varav 13,4 MSEK ingår i posten kortfristiga skulder.

Investeringar
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,1 MSEK.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter perioden
2018-03-09 Work and Passion AB. Uppstart av nytt dotterbolag till Maxkompetens Sverige AB, ärende inskickat men ej registrerat hos Bolagsverket.
2018-03-16 Maxkompetens Sverige AB:s styrelse har beslutat att föreslå extra bolagsstämma, som kommer att äga rum under april månad 2018, att besluta om ett namnbyte på koncernen till MoxieTech Group AB. Syftet är att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Ronny Siggelin, CEO
Tel: 0734-36 81 01
ronny.siggelin@maxkompetens.se

Denna information är sådan information som Maxkompetens Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl:08:30 CET

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Om bolaget: Maxkompetens affärsidé är att kompetensförsörja sina kunder i huvudsak genom bemanning, rekrytering, search, in/ outsourcing, ekonomikonsulting samt genom att vara vårdgivare inom elevhälsa. Vi gör detta genom tre fristående affärsområden som genom synergier stödjer varandra. Bolaget startade sin verksamhet 2003 och har idag kontor på åtta orter i Sverige. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram till och med idag har Maxkompetens framgångsrikt förvärvat och integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North. Varje år tillsätter Maxkompetens över 1 800 jobb och har dagligen cirka 750 konsulter ute på uppdrag samt har vårdgivaransvaret för cirka 23 000 elever. Maxkompetens är ett affärsdrivet, försäljningsintensivt bolag som drivs av en tydlig tillväxt- och förvärvsstrategi med tron på stark intern kultur och atmosfär samt en övertygelse att affärer görs bäst lokalt. Den digitala satsningen Work and Passion är vårt fjärde och nyaste affärsområde, helt inriktat på HR-Tech. Lanseringen av affärsområdet kommer att ske under april 2018.

Taggar: